Ile wynosi cena funta? Co wpłynęło na cenę? Jakie są prognozy dla notowań funta 30 kwietnia?

Rynek walut jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych rynków na świecie, ponieważ wiele czynników wpływa na wartość walut. Niemniej jednak, wiele osób decyduje się na handel walutami, ponieważ oferuje on wiele możliwości zarobku. Jednym ze sposobów, aby zmniejszyć ryzyko i zwiększyć szanse na zysk, jest analiza nadchodzących wydarzeń, które mogą wpłynąć na notowania walut. Dziś spróbujemy przygotować się do handlu, analizując nadchodzące wydarzenia i szukając okazji do zysku na rynku walutowym.

Jak określa się wartość waluty?

Wartość waluty jest określana na podstawie jej kursu, czyli stosunku wymiany jednej waluty na inną. Kurs walutowy zależy od podaży i popytu na daną walutę na rynku międzynarodowym. W praktyce oznacza to, że jeśli popyt na daną walutę jest większy niż podaż, to jej kurs wzrasta, a jeśli podaż jest większa niż popyt, to kurs spada. Wartość waluty może być również wpływana przez wiele innych czynników, takich jak inflacja, stopy procentowe, polityka fiskalna i monetarna, wydarzenia polityczne i gospodarcze, a także sytuacja na rynkach finansowych i inwestycyjnych.

Wykres kursu funta brytyjskiego

Aktualny wykres funta

Jakie są różnice między handlem długoterminowym a krótkoterminowym na rynku walutowym?

Na rynku walutowym można wyróżnić dwa podstawowe podejścia do handlu: długoterminowe i krótkoterminowe.

Handel długoterminowy, nazywany również pozycyjnym, to strategia polegająca na otwarciu pozycji, które są utrzymywane przez dłuższy czas, zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy lub nawet dłużej. W tym podejściu inwestorzy starają się przewidzieć kierunek, w którym będzie zmierzał kurs waluty w dłuższym okresie czasu. Wymaga to dokładnej analizy fundamentalnej i technicznej, a także uwzględnienia długoterminowych trendów i wydarzeń gospodarczych.

Handel krótkoterminowy, nazywany również intraday lub day trading, to strategia polegająca na otwarciu i zamknięciu pozycji w ciągu jednego dnia handlowego lub krótszego okresu czasu. W tym podejściu inwestorzy starają się wykorzystać krótkoterminowe wahania cen, które mogą wynikać z reakcji na bieżące wydarzenia gospodarcze lub informacje o rynku. Wymaga to szybkiego podejmowania decyzji i skutecznego zarządzania ryzykiem.

Różnica między handlem długoterminowym a krótkoterminowym na rynku walutowym polega głównie na długości czasu, przez jaki pozycje są utrzymywane. Handel długoterminowy wymaga bardziej zaawansowanej analizy i może być mniej skomplikowany pod względem zarządzania ryzykiem. Handel krótkoterminowy jest bardziej skomplikowany i wymaga szybkich decyzji i reakcji, ale może być bardziej zyskowny przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Kurs funta brytyjskiego w pierwszych kwartałach różnych lat zachowywał się inaczej. Niemniej jednak, można zauważyć pewne tendencje.

W 2021 roku funt brytyjski zaczął rok na poziomie około 1,37 dolarów amerykańskich, a następnie wzrósł do 1,42 dolarów amerykańskich na początku marca. W 2020 roku funt zaczął rok na poziomie około 1,32 dolarów amerykańskich, spadł do 1,15 dolarów amerykańskich w marcu w wyniku pandemii COVID-19, a następnie stopniowo się odbijał, osiągając poziom około 1,25 dolarów amerykańskich na koniec marca. W 2019 roku funt zaczął rok na poziomie około 1,27 dolarów amerykańskich, spadł do około 1,24 dolarów amerykańskich na początku lutego, a następnie wzrósł do około 1,32 dolarów amerykańskich na koniec marca.

W poprzednich latach, w 2018 roku, funt zaczął rok na poziomie około 1,35 dolarów amerykańskich i spadł do około 1,37 dolarów amerykańskich na początku lutego, a następnie stopniowo wzrastał do około 1,42 dolarów amerykańskich na koniec marca. W 2017 roku funt zaczął rok na poziomie około 1,23 dolarów amerykańskich, wzrósł do około 1,26 dolarów amerykańskich na początku lutego, a następnie spadł do około 1,24 dolarów amerykańskich na koniec marca.

Wszystkie te dane pokazują, że kurs funta w pierwszych kwartałach różnych lat jest zróżnicowany, ale można zauważyć pewne tendencje i zmienność w zależności od wydarzeń na rynkach finansowych i gospodarczych.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność rosyjskiego rubla

W ostatnich latach kurs funta brytyjskiego wobec rosyjskiego rubla charakteryzował się znaczną zmiennością. W 2019 roku kurs funta wzrósł z około 75 do ponad 90 rubli, ale w 2020 roku spadł do poziomu 85 rubli, a następnie kontynuował spadek w 2021 roku, osiągając poziom 80 rubli w marcu.

Wpływ na kurs funta wobec rubla mogą mieć różne czynniki, takie jak:

  • Polityka gospodarcza i monetarna Wielkiej Brytanii oraz Rosji
  • Stosunki międzynarodowe między Wielką Brytanią a Rosją
  • Zmiany w cenach surowców, takich jak ropa naftowa, które mogą wpłynąć na wartość rubla
  • Ogólny stan gospodarki Wielkiej Brytanii i Rosji.

Zmienność kursu funta wobec rubla oznacza, że inwestorzy zainteresowani handlem walutami muszą być świadomi ryzyka, które wiąże się z takimi transakcjami. Analiza danych i trendów rynkowych może pomóc inwestorom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2014?


W roku 2014 kurs funta szterlinga (GBP) był znacznie wpływany przez różne wydarzenia, w tym:

  1. Referendum niepodległościowe w Szkocji – w 2014 roku odbyło się referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Przed referendum, kurs funta osłabił się w związku z niepewnością co do wyniku głosowania i potencjalnych negatywnych skutków ekonomicznych dla Wielkiej Brytanii w przypadku separacji Szkocji.
  2. Polityka Banku Anglii – Bank Anglii w 2014 roku utrzymywał niskie stopy procentowe i kontynuował program luzowania ilościowego w celu stymulowania wzrostu gospodarczego. Decyzje Banku Anglii miały wpływ na wartość funta na rynkach walutowych.
  3. Wybory europejskie – w maju 2014 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyniki wyborów i ich wpływ na politykę Unii Europejskiej miały wpływ na kurs funta na rynkach walutowych.
  4. Rosnące napięcia na Ukrainie – w 2014 roku napięcia między Rosją a Ukrainą osiągnęły punkt kulminacyjny, co spowodowało spadek wartości funta i innych walut rynków wschodzących, w tym rubla rosyjskiego.

Wszystkie te wydarzenia miały wpływ na kurs funta w roku 2014, powodując jego wahania i zmienność na rynkach walutowych.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla dolara amerykańskiego?

Przewidywania dotyczące zmienności kursu funta brytyjskiego zależą od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii, polityka banku centralnego, globalne wydarzenia polityczne i gospodarcze, a także nastroje inwestorów na rynkach finansowych.

W najbliższych tygodniach kurs funta może być nadal wpływany przez negatywne skutki brexitu i pandemii COVID-19, co może prowadzić do dalszej zmienności kursu. Dodatkowo, zaostrzenie polityki monetarnej Banku Anglii oraz wewnętrzne problemy polityczne w kraju mogą wpłynąć na kurs funta.

Jednym z możliwych scenariuszy jest dalsze osłabienie funta wobec innych walut, zwłaszcza wobec dolara amerykańskiego. Jednakże, ostateczny wynik zależy od wielu czynników, a nie ma pewnych przewidywań co do tego, jak zachowa się kurs funta w najbliższych tygodniach.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.