Prognoza dla funta brytyjskiego na nadchodzący tydzień 19 listopada

Zbliżając się do nadchodzącego tygodnia, inwestorzy na rynku walutowym z pewnością zwracają szczególną uwagę na zmienność kursu funta brytyjskiego. Dynamiczne wydarzenia zarówno w sferze polityki, jak i gospodarki mają potencjał wpłynąć na ruchy tej waluty. W niniejszym artykule przyjrzymy się prognozom dotyczącym zmienności funta na najbliższy tydzień handlowy, starając się zidentyfikować kluczowe czynniki, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Analiza będzie obejmować aspekty polityczne, takie jak postępy w negocjacjach Brexitu, decyzje dotyczące polityki pieniężnej, oraz dane gospodarcze, które są znaczące dla Wielkiej Brytanii. Poprzez ocenę tych czynników, postaramy się dostarczyć czytelnikom klarowny obraz oczekiwań co do ruchów kursu funta w nadchodzącym tygodniu. Warto zauważyć, że rynki walutowe są podatne na niespodziewane zdarzenia, dlatego nasza prognoza będzie uwzględniała również czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na ostateczne kształtowanie się kursu funta brytyjskiego.

Czym jest i od czego zależy rynek walutowy?

Rynek walutowy, nazywany również rynkiem Forex (ang. Foreign Exchange), to globalny rynek, na którym inwestorzy wymieniają jedną walutę na inną. Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie. Oto kilka kluczowych aspektów, które definiują rynek walutowy:

 1. Wymiana Walut:
  • Główną funkcją rynku walutowego jest umożliwienie wymiany jednej waluty na inną. Inwestorzy, przedsiębiorstwa, banki centralne i inne instytucje uczestniczą w transakcjach walutowych w celu przeprowadzenia międzynarodowego handlu, inwestycji lub spekulacji.
 2. Płynność i Otwartość:
  • Rynek walutowy jest niezwykle płynny i otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. Transakcje są przeprowadzane na całym świecie, dzięki czemu inwestorzy mają możliwość handlu o każdej porze dnia.
 3. Podstawowe i Złote Waluty:
  • Na rynku walutowym istnieją różne waluty, ale te najczęściej używane i najbardziej płynne określa się mianem „podstawowych” i „złotych”. Do podstawowych walut zalicza się między innymi dolara amerykańskiego (USD), euro (EUR), jena japońskiego (JPY) i funta brytyjskiego (GBP).
 4. Par Walutowych:
  • Transakcje na rynku Forex odbywają się w parach walutowych, gdzie jedna waluta jest kupowana, a druga sprzedawana. Na przykład w parze EUR/USD, inwestor spekuluje na temat wartości euro w stosunku do dolara amerykańskiego.
 5. Czynniki Wpływające na Kursy Walut:
  • Kursy walut są pod wpływem różnych czynników, w tym danych gospodarczych, decyzji banków centralnych, polityki pieniężnej, geopolityki, sytuacji makroekonomicznej i innych zdarzeń światowych.
 6. Handel Dźwignią Finansową:
  • Inwestorzy na rynku Forex często korzystają z dźwigni finansowej, co oznacza, że mogą kontrolować pozycję o wartości większej niż ich własny kapitał. To narzędzie może zwiększyć zarobki, ale również zwiększa ryzyko strat.
 7. Bariery Wstępu:
  • W przeszłości handel walutami był dostępny głównie dla dużych instytucji finansowych. Jednak wraz z rozwojem technologii internetowej, rynek ten stał się dostępny dla indywidualnych inwestorów, co przyczyniło się do jego popularności.

Rynek walutowy odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, ułatwiając przepływ kapitału między krajami. Wielu inwestorów angażuje się w handel walutami w celu osiągnięcia zysków, spekulując na temat ruchów kursów walutowych.

Jakie są różnice między walutami twardymi a miękkimi?

Terminy „waluty twarde” i „waluty miękkie” odnoszą się do różnic w charakterze i stabilności ekonomicznej poszczególnych walut. Oto główne różnice między nimi:

Waluty Twarde:

 1. Silna Gospodarka:
  • Waluty twarde są zazwyczaj związane z krajami, które posiadają silne, stabilne gospodarki, wysoki poziom przemysłowego rozwoju i solidne podstawy makroekonomiczne.
 2. Niska Inflacja:
  • Kraje o walutach twardych często utrzymują niskie poziomy inflacji. Stabilność cen jest jednym z kluczowych elementów, które wpływają na postrzeganie waluty.
 3. Duże Rezerwy Walutowe:
  • Kraje o walutach twardych zazwyczaj dysponują dużymi rezerwami walutowymi, co daje im możliwość interwencji na rynkach walutowych w celu utrzymania stabilności kursu.
 4. Silny System Finansowy:
  • Waluty twarde są często związane z krajami posiadającymi silny system finansowy, stabilny sektor bankowy i dobrze rozwinięty rynek kapitałowy.
 5. Akceptacja na Świecie:
  • Waluty twarde są powszechnie akceptowane na rynkach międzynarodowych i są często używane w transakcjach handlowych oraz jako rezerwa walutowa przez inne kraje.
 6. Kurs Wymiany Stabilny:
  • Kursy walut twardych są zazwyczaj mniej podatne na gwałtowne wahania i charakteryzują się stabilnością na rynkach walutowych.

Waluty Miękkie:

 1. Niestabilna Gospodarka:
  • Waluty miękkie są związane z krajami, które często doświadczają niestabilności gospodarczej, słabego wzrostu gospodarczego i trudności w utrzymaniu równowagi makroekonomicznej.
 2. Wysoka Inflacja:
  • W krajach o walutach miękkich często występuje wysoka inflacja, co może prowadzić do utraty siły nabywczej waluty.
 3. Niewielkie Rezerwy Walutowe:
  • Kraje o walutach miękkich zazwyczaj posiadają mniejsze rezerwy walutowe, co ogranicza ich zdolność do interwencji na rynkach walutowych.
 4. Słaby System Finansowy:
  • Krajom tym często brakuje silnego systemu finansowego, co może prowadzić do niestabilności sektora bankowego.
 5. Ograniczona Akceptacja Globalna:
  • Waluty miękkie mogą napotykać trudności w międzynarodowej akceptacji, co ogranicza ich rolę jako środka wymiany w transakcjach międzynarodowych.
 6. Wahania Kursu:
  • Kursy walut miękkich są bardziej podatne na gwałtowne wahania, co wynika z niestabilności gospodarczej i innych czynników zewnętrznych.

Warto zaznaczyć, że klasyfikacja walut jako twardych lub miękkich może się zmieniać w czasie w zależności od sytuacji ekonomicznej danego kraju. Istnieją również waluty, które można określić jako „średnio twarde” lub „średnio miękkie”, zawierające cechy obu kategorii.


Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu funta brytyjskiego w pierwszym kwartale w latach ubiegłych, należy zwrócić uwagę na historyczne dane dotyczące kursu GBP oraz identyfikować czynniki, które mogły wpływać na te zmiany. Należy pamiętać, że analiza ta wymaga dostępu do konkretnych danych historycznych, a poniżej przedstawiam ogólny opis potencjalnych czynników wpływających na zmienność kursu funta.

 1. Dane Ekonomiczne:
  • Opublikowane dane gospodarcze, takie jak PKB, wskaźniki inflacji, zatrudnienie czy produkcja przemysłowa, mogą wpływać na ruchy kursu funta w pierwszym kwartale.
 2. Decyzje Banku Anglii:
  • Decyzje dotyczące stóp procentowych i ogólnej polityki monetarnej Banku Anglii mają kluczowe znaczenie dla wartości funta. Zmiany w polityce pieniężnej mogą wpływać na atrakcyjność funta dla inwestorów.
 3. Polityka Pieniężna:
  • Wydarzenia związane z polityką pieniężną, takie jak komunikaty dotyczące planowanych działań banków centralnych, mogą wprowadzać niepewność na rynku i wpływać na wartość funta.
 4. Brexit i Negocjacje Handlowe:
  • W związku z procesem Brexitu, negocjacje handlowe między Wielką Brytanią a Unią Europejską mogą wpływać na ruchy kursu funta. Aktualności dotyczące postępów w negocjacjach mogą generować zmienność.
 5. Wahania Globalne:
  • Zdarzenia o charakterze globalnym, takie jak kryzysy finansowe, napięcia geopolityczne czy pandemie, mogą wpływać na ogólną zmienność na rynkach walutowych, a co za tym idzie, na funta brytyjskiego.
 6. Nastroje Inwestorów:
  • Nastroje i oczekiwania inwestorów, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, mogą wpływać na popyt i podaż funta na rynku walutowym.
 7. Dźwignia Finansowa i Spekulacje:
  • Korzystanie z dźwigni finansowej przez inwestorów oraz spekulacje na rynkach walutowych mogą generować gwałtowne ruchy kursu funta.
 8. Zmienne Warunki Makroekonomiczne:
  • Ogólne warunki makroekonomiczne, takie jak globalne trendy gospodarcze czy zmiany w cyklach koniunkturalnych, również mogą wpływać na kurs funta.

Analiza historycznych danych z pierwszych kwartałów lat ubiegłych pozwoliłaby zidentyfikować wzorce i trendy w ruchach kursu funta oraz zrozumieć, jak różne czynniki wpływały na jego zmienność w tym okresie.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność dolara australijskiego


Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) względem dolara australijskiego (AUD) może dostarczyć informacji na temat relacji między tymi dwiema walutami. Warto przyjrzeć się kilku kluczowym elementom:

 1. Wahania Kursu:
  • Analizując historyczne dane kursowe, można zidentyfikować okresy wzrostów i spadków kursu GBP/AUD. To pozwala zrozumieć, jak zmieniała się wartość funta w stosunku do dolara australijskiego.
 2. Czynniki Ekonomiczne:
  • Różnice w danych ekonomicznych między Wielką Brytanią a Australią mogą wpływać na kurs. Należy zwrócić uwagę na dane dotyczące PKB, inflacji, zatrudnienia i innych wskaźników gospodarczych obu krajów.
 3. Polityka Pieniężna:
  • Decyzje banków centralnych, czyli Banku Anglii (dla funta) i Reserve Bank of Australia (dla dolara australijskiego), dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej, mogą wpływać na kurs GBP/AUD.
 4. Sytuacja na Rynkach Globalnych:
  • Globalne zdarzenia, takie jak kryzysy finansowe, pandemie czy napięcia geopolityczne, mają wpływ na rynki walutowe. Zmienność w globalnych warunkach może wpływać na kurs GBP/AUD.
 5. Handel i Relacje Gospodarcze:
  • Obserwacja handlu między Wielką Brytanią a Australią oraz zmian w relacjach gospodarczych między tymi krajami może dostarczyć kontekstu dla zmian w kursie ich walut.
 6. Zmienne Warunki Makroekonomiczne:
  • Ogólne warunki makroekonomiczne, takie jak zmiany w cyklach koniunkturalnych, mogą wpływać na rynki walutowe i kurs GBP/AUD.
 7. Dźwignia Finansowa i Spekulacje:
  • Użycie dźwigni finansowej przez inwestorów oraz spekulacje na temat ruchów kursowych mogą generować zmienność na rynku GBP/AUD.

Przeprowadzenie analizy technicznej, obejmującej wykresy i wskaźniki, może również dostarczyć dodatkowych informacji na temat potencjalnych kierunków ruchu kursu GBP/AUD.

Warto zauważyć, że rynki walutowe są dynamiczne, a wiele czynników może wpływać na ich zachowanie. Dlatego analiza zmienności kursu powinna uwzględniać różnorodne aspekty gospodarcze, finansowe i geopolityczne.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2015?

W 2015 roku funt brytyjski (GBP) doświadczył wpływu różnych wydarzeń, które miały istotny wpływ na jego kurs. Oto kilka kluczowych wydarzeń, które mogły wpłynąć na wartość funta w tamtym okresie:

 1. Wybory Parlamentarne w Wielkiej Brytanii:
  • W maju 2015 roku odbyły się wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Zwycięstwo Partii Konserwatywnej i utworzenie rządu Davida Camerona miały wpływ na oczekiwania dotyczące polityki gospodarczej i budżetowej kraju.
 2. Referendum w sprawie Członkostwa w UE:
  • W 2015 roku ogłoszono zamiar przeprowadzenia referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Decyzja ta wprowadziła pewną niepewność co do przyszłości kraju i mogła wpływać na wartość funta.
 3. Decyzje Banku Anglii dotyczące Stóp Procentowych:
  • Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej miały wpływ na kurs funta. Zmiany w polityce monetarnej wprowadzały zmienność na rynku walutowym.
 4. Globalne Czynniki Ekonomiczne:
  • Zdarzenia o charakterze globalnym, takie jak sytuacja w strefie euro, problemy gospodarcze w Chinach i inne czynniki makroekonomiczne, mogły wpływać na ogólną zmienność na rynku walutowym, a także na wartość funta.
 5. Dane Ekonomiczne z Wielkiej Brytanii:
  • Publikacja danych ekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, zatrudnienie, inflacja czy bilans handlowy, miała wpływ na postrzeganie kondycji gospodarczej Wielkiej Brytanii i mogła wpływać na kurs funta.
 6. Zmienność na Rynku Surowców:
  • Ceny surowców, zwłaszcza ropy naftowej, mogły wpływać na kurs funta, ponieważ Wielka Brytania jest importerem energii. Zmiany w cenach surowców mogły wpływać na bilans handlowy i ogólną sytuację gospodarczą kraju.
 7. Wydarzenia Geopolityczne:
  • Zdarzenia geopolityczne, takie jak kryzys migracyjny czy sytuacja w Bliskim Wschodzie, mogły wpływać na ogólne nastroje na rynkach finansowych, w tym na rynku walutowym.
 8. Podwyżki Stóp Procentowych w Stanach Zjednoczonych:
  • Decyzje Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza dotyczące podwyżek stóp procentowych, mogły wpływać na siłę dolara amerykańskiego i tym samym na kurs funta.

Warto zauważyć, że rynki walutowe są podatne na wiele czynników, a analiza wpływu poszczególnych wydarzeń na kurs funta powinna uwzględniać kontekst globalny i lokalny.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Przewidywania dotyczące zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) są podatne na różnorodne czynniki, a ich dokładność zawsze pozostaje pewnym stopniem niepewności ze względu na dynamiczną naturę rynków finansowych. Niemniej jednak, analizując możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego, można uwzględnić kilka kluczowych czynników, które mogą wpływać na jego wartość:

 1. Brexit i Negocjacje Handlowe:
  • Dalszy rozwój procesu Brexitu i negocjacje dotyczące relacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską będą miały kluczowe znaczenie. Niepewność związana z warunkami handlowymi może generować zmienność na rynku funta.
 2. Polityka Pieniężna Banku Anglii:
  • Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i ogólnej polityki pieniężnej będą wpływać na atrakcyjność funta dla inwestorów. Oczekiwane podwyżki lub obniżki stóp procentowych mogą wpływać na kurs GBP.
 3. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacja danych ekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, wskaźniki inflacji czy zatrudnienia, będzie miała wpływ na postrzeganie kondycji gospodarczej Wielkiej Brytanii i może wpływać na kurs funta.
 4. Globalne Czynniki Ekonomiczne:
  • Zmiany w warunkach makroekonomicznych na arenie międzynarodowej, takie jak sytuacja gospodarcza w innych krajach, zmiany cen surowców czy nastroje na rynkach finansowych, mogą wpływać na ogólną zmienność na rynku walutowym.
 5. Dźwignia Finansowa i Spekulacje:
  • Użycie dźwigni finansowej przez inwestorów oraz spekulacje na temat ruchów kursowych mogą generować gwałtowne zmiany w kursie funta.
 6. Wydarzenia Geopolityczne:
  • Zdarzenia geopolityczne, takie jak napięcia międzynarodowe czy wydarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo globalne, mogą wpływać na rynki finansowe i kurs funta.
 7. Pandemia COVID-19:
  • Dalszy rozwój sytuacji związanej z pandemią COVID-19, w tym tempo szczepień, ewentualne restrykcje gospodarcze i ich wpływ na odbudowę gospodarczą, będą miały wpływ na kurs GBP.
 8. Zmienne Warunki Handlowe:
  • Zmiany w warunkach handlowych na szczeblu globalnym mogą wpływać na bilans handlowy Wielkiej Brytanii i tym samym na kurs funta.

Ważne jest, aby podkreślić, że prognozy na rynku walutowym zawsze są obarczone ryzykiem, a inwestorzy powinni śledzić bieżące wydarzenia, analizy ekonomiczne i zmiany sentymentu rynkowego. Rynki walutowe są podatne na nagłe zmiany, a różne czynniki mogą wpływać na kurs funta brytyjskiego w różnorodny sposób.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.