Sprawdzamy jak zmieniały się notowania funta brytyjskiego 7 – 12 sierpnia. Jak wyglądał wykres kursu funta w tym roku? Od czego zależy cena funta dzisiaj?

Nagłe skoki, dynamiczne spadki, tajemnicze ruchy – rynki walutowe są jak ocean pełen niewidzialnych prądów, a kursy walut unoszą się na ich kapryśnych falach. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej tajemniczemu światu kursów walutowych, zgłębiając, co kryje się za ich zmiennością, jakie wydarzenia ostatnio wpłynęły na wahania i czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach.

Rynek walut, znany także jako Forex (Foreign Exchange), jest areną globalnej wymiany walut, gdzie codziennie miliardy dolarów przenoszą się wzdłuż i wszerz między różnymi krajami. To serce międzynarodowego handlu i inwestycji, gdzie inwestorzy i spekulanci zmieniają swoje waluty w celu osiągnięcia zysków lub zabezpieczenia przed ryzykiem.

A co sprawia, że te kursy są tak nieprzewidywalne? Wielu czynników wpływa na ich dynamiczną zmienność. Polityka monetarna banków centralnych, jak np. Europejski Bank Centralny (ECB) czy Rezerwa Federalna (Fed) w Stanach Zjednoczonych, ma ogromny wpływ na kursy poprzez decyzje o stopach procentowych i programach ilościowego luzowania. Wyniki ekonomiczne, takie jak PKB, inflacja czy zatrudnienie, rzucają cień na kształtującą się sytuację gospodarczą i wpływają na wartość walut.

Ale to nie wszystko. Wydarzenia geopolityczne, takie jak spory handlowe między potęgami światowymi czy konflikty międzynarodowe, mogą wprowadzić niepokój na rynki i wpłynąć na kursy. Nieraz wystarczy jeden tweet, jedna decyzja polityczna, aby wprawić rynek walutowy w wir emocji.

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami tych wszystkich czynników w akcji. Pandemia COVID-19, wybory, polityka monetarna, zmieniający się krajobraz gospodarczy – to tylko niektóre z wydarzeń, które wpłynęły na kursy walut. Właśnie teraz, gdy rynki się chwieją, zadajemy sobie pytanie: co przyniesie najbliższa przyszłość?

W dalszej części tego artykułu zajmiemy się dogłębną analizą tych czynników, które stoją za zmiennością kursów walutowych. Zastanowimy się, jakie wydarzenia ostatnio wpłynęły na gwałtowne wahania, i spróbujemy rozwikłać, co przyszłość może przynieść. Czy kursy walut będą kontynuować swoje nieobliczalne tańce, czy też czeka nas okres względnej stabilizacji? Przekonajmy się razem.

Od czego zależy wartość danej waluty?

Wartość danej waluty zależy od szeregu czynników ekonomicznych, finansowych, politycznych i społecznych, które oddziałują na rynek walutowy. Oto główne determinanty, które wpływają na wartość waluty:

 1. Polityka monetarna banku centralnego: Decyzje dotyczące stóp procentowych, ilościowego luzowania (QE) i innych narzędzi polityki pieniężnej podejmowane przez bank centralny danego kraju mają ogromny wpływ na wartość waluty. Wyższe stopy procentowe mogą przyciągać inwestorów poszukujących wyższych zwrotów, co może wzmocnić walutę. Z drugiej strony, obniżenie stóp procentowych lub wprowadzenie programów QE może osłabić walutę.
 2. Dane makroekonomiczne: Wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie, bilans handlowy i inne wskaźniki gospodarcze mogą wpływać na wartość waluty. Szybko rozwijająca się gospodarka może przyciągnąć inwestorów i wzmocnić walutę, podczas gdy słabe dane mogą osłabić ją.
 3. Stosunki handlowe i bilans płatniczy: Działalność handlowa i bilans płatniczy danego kraju, czyli różnica między eksportem a importem, może wpłynąć na popyt na daną walutę. Dodatni bilans handlowy może wzmocnić walutę, a ujemny ją osłabić.
 4. Stosunki polityczne i stabilność: Stabilność polityczna, rządowe decyzje i wydarzenia polityczne mają wpływ na postrzeganie danego kraju jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania. Stosunki dyplomatyczne i napięcia międzynarodowe również mogą wpłynąć na wartość waluty.
 5. Nastroje rynkowe i ryzyko: Ogólne nastroje na rynkach finansowych, zwłaszcza w okresach zmienności i niepewności, mogą wpływać na popyt na aktywa ryzykowne lub bezpieczne, co ma wpływ na kurs waluty.
 6. Czynniki globalne: Wydarzenia o zasięgu globalnym, takie jak zmiany w polityce Rezerwy Federalnej USA, rosnące napięcia handlowe czy pandemie, mogą wpływać na relacje między walutami i wartość danej waluty.
 7. Poziom zadłużenia: Wysoki poziom zadłużenia państwa może osłabić zaufanie do waluty i wpłynąć na jej wartość.
 8. Inwestycje zagraniczne: Przepływy kapitału z inwestycji zagranicznych mogą wpływać na popyt na daną walutę.
 9. Czynniki spekulacyjne: Wielu inwestorów i spekulantów na rynku walutowym podejmuje decyzje w oparciu o oczekiwania dotyczące przyszłych ruchów kursów, co również może wpływać na wartość waluty.

Warto zauważyć, że te czynniki są dynamiczne i wzajemnie powiązane, co sprawia, że rynek walutowy jest niezwykle złożony i trudny do przewidzenia. Wartość waluty jest wynikiem skomplikowanej interakcji tych determinantów, a analiza ich wpływu jest ważnym aspektem podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez początkujących inwestorów na rynku walutowym?

Początkujący inwestorzy na rynku walutowym często popełniają pewne typowe błędy, które mogą prowadzić do strat finansowych. Oto kilka najczęstszych błędów, które warto unikać:

 1. Brak edukacji i wiedzy: Wchodzenie na rynek walutowy bez dostatecznej wiedzy i edukacji jest jednym z największych błędów. Początkujący inwestorzy powinni zdobyć dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania rynku walutowego, analizy technicznej i fundamentalnej oraz różnych strategii handlowych.
 2. Brak planu handlowego: Wielu początkujących inwestorów podejmuje decyzje ad hoc, bez konkretnego planu handlowego. Brak strategii może prowadzić do emocjonalnych reakcji na zmieniające się warunki rynkowe i nieprzemyślanych decyzji.
 3. Zbyt duża dźwignia finansowa: Korzystanie z nadmiernie dużej dźwigni finansowej może zwiększyć potencjalne zyski, ale też znacząco zwiększa ryzyko strat. Początkujący inwestorzy często przecenia swoje umiejętności i ryzykują zbyt dużo kapitału.
 4. Nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem: Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem, czyli niewystarczające zabezpieczenie kapitału przed stratami, może prowadzić do szybkiego wyczerpania środków. Początkujący inwestorzy powinni wypracować strategie zarządzania ryzykiem, takie jak określenie maksymalnej wielkości straty na pojedynczą transakcję.
 5. Emocje i impulsywność: Reagowanie emocjonalne na ruchy rynku, podążanie za tłumem lub podejmowanie impulsywnych decyzji mogą prowadzić do błędnych wyborów. Początkujący inwestorzy powinni starać się utrzymać emocje na wodzy i działać zgodnie z planem.
 6. Zbyt krótki horyzont inwestycyjny: Wchodzenie na rynek walutowy z zamiarem szybkiego wzbogacenia się może prowadzić do nadmiernego spekulowania i zwiększonego ryzyka strat. Ważne jest rozważenie inwestycji jako długoterminowej strategii.
 7. Brak śledzenia informacji: Początkujący inwestorzy mogą nieświadomie zaniedbywać analizę informacji makroekonomicznych, które mogą mieć wpływ na rynki. Nieśledzenie aktualności może prowadzić do utraty ważnych okazji lub nieuwzględnienia istotnych ryzyk.
 8. Kopiowanie strategii innych bez zrozumienia: Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na podstawie „kopiowania” strategii innych bez pełnego zrozumienia może skutkować stratami. Każda strategia ma swoje kontekstualne uwarunkowania, które mogą być niezauważone przez innych.
 9. Nadmierna aktywność handlowa: Początkujący inwestorzy mogą być skłonni do nadmiernego kupowania i sprzedawania, co prowadzi do wysokich kosztów transakcyjnych i trudności w osiąganiu stałych zysków.
 10. Brak cierpliwości i wytrwałości: Oczekiwania szybkich zysków mogą prowadzić do zbyt częstego zmieniania strategii lub zamykania pozycji przed osiągnięciem pełnego potencjału zysków.

Unikanie tych błędów wymaga czasu, cierpliwości i zdyscyplinowanej pracy nad własnymi umiejętnościami inwestycyjnymi. Początkujący inwestorzy powinni pamiętać, że rynek walutowy jest trudny i nieprzewidywalny, dlatego ważne jest zdobywanie doświadczenia w sposób stopniowy i ostrożny.

Analiza zmienności kursu funta w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Oczywiście, poniżej przedstawię podsumowanie zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w miesiącu marca w latach ubiegłych:

 1. Marzec 2022: W marcu 2022 roku kurs funta doświadczył umiarkowanej zmienności. Początek miesiąca był zazwyczaj spokojny, ale w połowie marca nastąpiła pewna zmienność, prawdopodobnie związana z wydarzeniami makroekonomicznymi i politycznymi.
 2. Marzec 2021: W marcu 2021 roku kurs funta doświadczył względnie stabilnego okresu. Pomimo pewnych wahań, funt utrzymał się w określonym zakresie, prawdopodobnie w związku z napięciami związanymi z Brexitem i sytuacją pandemiczną.
 3. Marzec 2020: Marzec 2020 roku był czasem wyjątkowej zmienności na rynkach finansowych z powodu pandemii COVID-19. Kurs funta doświadczył gwałtownego spadku w obliczu globalnej niepewności. Był to okres wyjątkowy i niekoniecznie typowy dla zwykłej dynamiki kursu funta w marcu.
 4. Marzec 2019: W marcu 2019 roku kurs funta miał pewne wahania związane z niepewnością związaną z Brexitem. Negocjacje i decyzje polityczne miały wpływ na wartość funta, co spowodowało pewną zmienność w kursie.
 5. Marzec 2018: W marcu 2018 roku kurs funta mógł doświadczyć pewnych wahań, ponieważ wydarzenia związane z polityką monetarną i ekonomiczną mogły wpłynąć na jego wartość.

Warto zaznaczyć, że zmienność kursu funta w marcu może być związana z różnymi czynnikami, takimi jak decyzje banków centralnych, dane ekonomiczne, napięcia geopolityczne, a także wydarzenia specyficzne dla Wielkiej Brytanii, takie jak proces Brexitu czy kwestie polityczne. Zmienność może być różna w różnych latach, w zależności od dominujących na rynkach trendów i wydarzeń. Ważne jest monitorowanie aktualnych wydarzeń i analiza kontekstu, aby zrozumieć, jakie czynniki wpływają na zmienność kursu funta w danym roku.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność dolara kanadyjskiego

Porównanie zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) i dolara kanadyjskiego (CAD) może dostarczyć cennych informacji na temat różnic w dynamice tych dwóch walut. Poniżej przedstawiam porównanie zmienności kursów tych walut w wybranych okresach:

 1. Miesiąc marzec 2022:
  • Kurs funta w stosunku do dolara kanadyjskiego: W marcu 2022 roku, zmienność kursu GBP/CAD była umiarkowana. Początkowy okres charakteryzował się pewnym spokojem, ale w połowie miesiąca mogły wystąpić wahań, prawdopodobnie związanych z wydarzeniami gospodarczymi lub politycznymi.
 2. Miesiąc marzec 2021:
  • Kurs funta w stosunku do dolara kanadyjskiego: W marcu 2021 roku, zmienność kursu GBP/CAD również była względnie stabilna. Funta i dolara kanadyjskiego miały tendencję do utrzymywania się w pewnym zakresie, być może ze względu na napięcia związane z Brexitem i sytuacją pandemiczną.
 3. Miesiąc marzec 2020:
  • Kurs funta w stosunku do dolara kanadyjskiego: W marcu 2020 roku, z powodu pandemii COVID-19, obie waluty doświadczyły ogromnej zmienności. Zmienność kursu GBP/CAD była wyjątkowo wysoka, w związku z globalną niepewnością na rynkach finansowych.
 4. Miesiąc marzec 2019:
  • Kurs funta w stosunku do dolara kanadyjskiego: W marcu 2019 roku, zmienność kursu GBP/CAD mogła wynikać z niepewności związanej z procesem Brexitu i wydarzeniami politycznymi.
 5. Miesiąc marzec 2018:
  • Kurs funta w stosunku do dolara kanadyjskiego: W marcu 2018 roku, zmienność kursu GBP/CAD mogła być związana z decyzjami polityki monetarnej oraz wydarzeniami ekonomicznymi.

Zwroty i zmienność kursów GBP/CAD w wymienionych okresach mogły być różne ze względu na wiele czynników, takich jak polityka monetarna, dane ekonomiczne, napięcia geopolityczne, a także wydarzenia specyficzne dla Wielkiej Brytanii i Kanady. Wartościowe jest monitorowanie zmienności tych kursów w kontekście aktualnych wydarzeń i analiza wpływu różnych czynników na relacje między tymi walutami.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2018?

W roku 2018 na kurs dolara amerykańskiego (USD) wpłynęło wiele istotnych wydarzeń gospodarczych, politycznych i międzynarodowych. Oto kilka kluczowych wydarzeń, które miały znaczący wpływ na wartość dolara w tamtym roku:

 1. Polityka monetarna Rezerwy Federalnej (Fed): Wysokość stóp procentowych i zmiany w polityce monetarnej Fed miały ogromny wpływ na wartość dolara w 2018 roku. Wzrost stóp procentowych przez Fed w celu normalizacji polityki monetarnej przyczynił się do umocnienia dolara, ponieważ wyższe stopy mogły przyciągać zagranicznych inwestorów.
 2. Wojna handlowa i napięcia międzynarodowe: Napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz innymi krajami mogły wpływać na nastroje rynkowe i popyt na aktywa ryzykowne, w tym dolara. W miarę narastania napięć inwestorzy mogli zwracać się ku bezpiecznym aktywom, co mogło wpłynąć na umocnienie dolara.
 3. Stabilność gospodarcza Stanów Zjednoczonych: Silna kondycja gospodarcza Stanów Zjednoczonych, charakteryzująca się szybkim wzrostem gospodarczym i spadającym bezrobociem, mogła wpłynąć na umocnienie dolara poprzez przyciąganie zagranicznych inwestorów.
 4. Brexit i wydarzenia w Europie: Wydarzenia związane z Brexit’em i napięcia polityczne w Europie, takie jak negocjacje dotyczące warunków Brexit’u i kwestie migracyjne, mogły wpływać na wartość dolara jako aktywa uważanego za bezpieczne.
 5. Ceny surowców: Wzrost cen ropy naftowej i innych surowców może wpłynąć na popyt na dolara jako waluty związanej z rynkami surowców.
 6. Polityka podatkowa i fiskalna: Przyjęcie przez administrację prezydenta Donalda Trumpa reformy podatkowej w 2017 roku mogło wpłynąć na oczekiwania co do wzrostu gospodarczego i spowodować umocnienie dolara.
 7. Dane makroekonomiczne: Publikowane wskaźniki makroekonomiczne, takie jak wzrost gospodarczy, inflacja, zatrudnienie itp., miały wpływ na oczekiwania dotyczące kondycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych i mogły wpływać na kurs dolara.
 8. Nastroje na rynkach finansowych: Ogólne nastroje na rynkach finansowych, sentyment inwestorów i zmienność na rynkach globalnych mogły wpływać na popyt na aktywa ryzykowne lub bezpieczne, co miało wpływ na wartość dolara.

Powyższe wydarzenia są tylko przykładami i nie wyczerpują pełnego zakresu czynników, które wpłynęły na kurs dolara w 2018 roku. Kursy walut są wynikiem złożonej interakcji wielu czynników, a ich dynamika może być trudna do przewidzenia.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Przewidywanie przyszłych ruchów kursów walutowych jest niezwykle trudne i obarczone dużym stopniem niepewności. Kurs funta brytyjskiego (GBP) może być podatny na różne czynniki, zarówno ekonomiczne, jak i polityczne. Oto kilka możliwych scenariuszy dla kursu funta w najbliższych tygodniach, przy zachowaniu ostrożności w prognozowaniu:

 1. Brexit i negocjacje handlowe: Rozwój sytuacji związanej z Brexitem i postępem w negocjacjach handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską może mieć istotny wpływ na wartość funta. Decyzje i komunikaty dotyczące umowy handlowej, dostępu do rynków i innych kwestii mogą wpłynąć na zmienność kursu funta.
 2. Dane makroekonomiczne: Publikowane dane dotyczące wzrostu gospodarczego, inflacji, bezrobocia i innych wskaźników ekonomicznych mogą wpłynąć na oczekiwania co do kondycji gospodarki brytyjskiej i wpłynąć na kurs funta.
 3. Polityka monetarna Banku Anglii: Decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej Banku Anglii mogą wpłynąć na wartość funta. Wprowadzenie lub zmiana programów ilościowego luzowania lub komunikaty związane ze stopami procentowymi mogą mieć skutki dla kursu waluty.
 4. Nastroje na rynkach finansowych: Ogólne nastroje na rynkach finansowych, sentyment inwestorów i zmiany w globalnym środowisku finansowym mogą wpływać na popyt na aktywa ryzykowne lub bezpieczne, co może mieć wpływ na kurs funta.
 5. Wydarzenia geopolityczne: Napięcia międzynarodowe, wydarzenia polityczne czy konflikty mogą wpłynąć na wartość funta jako aktywa bezpiecznego lub ryzykownego.
 6. Pandemia COVID-19: Nadal istnieją niepewności związane z pandemią, w tym związane z nowymi wariantami wirusa i działaniami podjętymi w celu jej kontrolowania. To może wpłynąć na sentyment inwestorów i zachowanie funta.

Warto zauważyć, że wszystkie te scenariusze są hipotetyczne i nie można ich traktować jako pewnych prognoz. Ruchy kursów walutowych są wynikiem skomplikowanej interakcji wielu czynników, a nieprzewidywalność rynków może prowadzić do niespodziewanych zmian. Inwestorzy powinni podejść do prognozowania kursów z ostrożnością i rozważać różne źródła informacji oraz analizy przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.