Sprawdzamy jak zmieniały się notowania funta brytyjskiego 14 – 19 sierpnia. Jak wyglądał wykres kursu funta w tym roku? Od czego zależy cena funta dzisiaj?

Miniony tydzień na światowych rynkach finansowych przyniósł wiele nieoczekiwanych wydarzeń, które wstrząsnęły nastrojami inwestorów i wpłynęły na zmienność różnych aktywów. Zmienne warunki rynkowe, napięcia geopolityczne oraz nagłe zmiany w danych makroekonomicznych stanowią tylko część tego, co uczyniło miniony tydzień wyjątkowym pod względem dynamiki finansowej.

W kontekście tych nieprzewidywalnych okoliczności, chcielibyśmy dzisiaj skupić się na analizie zmienności kursu funta brytyjskiego wobec innych walut. Kurs funta, będącego jednym z kluczowych graczy na globalnym rynku walutowym, podlega wpływom wielu czynników, które mogą sprawić, że zmienność jego notowań będzie istotnym elementem dla traderów, inwestorów oraz ekonomistów.

Nie tylko nastroje wewnętrzne Wielkiej Brytanii, takie jak wynik negocjacji brexitowych czy polityczne wydarzenia, mogą wpłynąć na kurs funta. Również czynniki zewnętrzne, takie jak globalne nastroje gospodarcze, decyzje innych banków centralnych czy zmienność na rynkach surowców, mogą wpłynąć na wartość funta wobec innych walut.

Warto dokładnie przyjrzeć się temu, jak zmieniające się warunki wpłynęły na notowania funta, a także analizować, jak różne scenariusze przyszłych wydarzeń mogą wpłynąć na jego zmienność. Obecnie, gdy rynki finansowe są tak dynamiczne i podatne na szybkie zmiany, ważne jest, aby dokładnie analizować te zmiany w kontekście handlu i inwestycji. W artykule skupimy się na tym, jakie czynniki wpłynęły na zmienność funta brytyjskiego w minionym tygodniu, oraz postaramy się rzucić światło na możliwe scenariusze jego przyszłych notowań.

Od czego zależy wartość danej waluty?


Wartość danej waluty, czyli jej kurs w stosunku do innych walut, zależy od szeregu czynników, które wpływają na podaż i popyt na tę walutę na rynku międzynarodowym. Oto główne czynniki wpływające na wartość waluty:

 1. Dane Makroekonomiczne: Wartość waluty często jest ściśle związana z kondycją gospodarki danego kraju. Silna gospodarka, wyższy wzrost PKB, niskie wskaźniki bezrobocia i inflacji mogą skutkować wzmocnieniem waluty.
 2. Różnice w Stopach Procentowych: Wyższe stopy procentowe przyciągają inwestorów szukających wyższych zysków, co zwiększa popyt na daną walutę i może ją wzmocnić.
 3. Polityka Monetarna: Decyzje banku centralnego dotyczące stóp procentowych, programów skupu aktywów czy ogólnej polityki monetarnej mogą wpłynąć na wartość waluty.
 4. Zmienność na Rynkach Finansowych: Wzrost zmienności i niepewność na rynkach finansowych może skłonić inwestorów do szukania bezpiecznych aktywów, co może wpłynąć na wzmocnienie waluty uważanej za bezpieczną przystań.
 5. Bilans Handlowy: Nadwyżka handlowa kraju może wpłynąć na wzmocnienie waluty, podczas gdy deficyt handlowy może osłabić jej wartość.
 6. Stosunki Polityczne i Geopolityczne: Zdarzenia polityczne, takie jak wybory, zmiany władzy czy napięcia międzynarodowe, mogą wpływać na wartość waluty w zależności od nastrojów inwestorów.
 7. Dane Inflacyjne: Wzrost inflacji może obniżyć siłę nabywczą waluty, co może wpłynąć na jej spadek wartości.
 8. Stosunek Długu Publicznego do PKB: Wysoki poziom zadłużenia publicznego może osłabić zaufanie inwestorów do danej waluty i wpłynąć na jej osłabienie.
 9. Czynniki Psychologiczne: Nastroje inwestorów, oczekiwania dotyczące przyszłości oraz spekulacje również wpływają na wartość waluty.
 10. Zmienność Rynków Surowców: Ceny surowców, takich jak ropa czy metale, mogą wpłynąć na waluty krajów związanych z ich produkcją lub importem.

Te czynniki wspólnie wpływają na globalne rynki walutowe i kształtują wartość poszczególnych walut w stosunku do siebie. Handel walutami jest skomplikowany i podatny na wiele zmiennych, dlatego inwestorzy i traderzy starają się analizować te czynniki w celu podejmowania lepiej poinformowanych decyzji.

Jakie są różnice między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych?


Rynek Forex (Foreign Exchange) oraz giełda papierów wartościowych to dwie różne platformy, na których inwestorzy mogą dokonywać transakcji finansowych. Oto główne różnice między nimi:

 1. Instrumenty finansowe:
  • Forex: Rynek Forex skupia się na handlu walutami. Inwestorzy kupują i sprzedają pary walutowe, takie jak EUR/USD czy GBP/JPY.
  • Giełda papierów wartościowych: Giełda papierów wartościowych umożliwia handel akcjami, obligacjami, kontraktami terminowymi, opcjami, ETF-ami i innymi instrumentami finansowymi.
 2. Godziny handlu:
  • Forex: Rynek Forex działa 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku. Handel praktycznie nie ma przerw, ponieważ sesje w różnych regionach świata się nakładają.
  • Giełda papierów wartościowych: Giełda ma określone godziny otwarcia i zamknięcia, które zazwyczaj trwają przez kilka godzin dziennie w dni robocze.
 3. Lokalizacja:
  • Forex: Rynek Forex jest zdecentralizowany, co oznacza, że handel odbywa się elektronicznie poprzez sieci komputerowe między uczestnikami na całym świecie. Nie ma jednego fizycznego miejsca, w którym się to dzieje.
  • Giełda papierów wartościowych: Giełdy mają fizyczne siedziby, takie jak Wall Street w Nowym Jorku czy LSE w Londynie, gdzie można spotkać maklerów i handlowców.
 4. Liczba uczestników:
  • Forex: Rynek Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie pod względem obrotów. Uczestniczą w nim banki, instytucje finansowe, korporacje oraz indywidualni inwestorzy.
  • Giełda papierów wartościowych: Giełda ma mniejszą liczbę uczestników niż rynek Forex, ale jest nadal znacząca.
 5. Regulacje:
  • Forex: Rynek Forex może być mniej regulowany niż giełdy papierów wartościowych, co może prowadzić do większego ryzyka dla inwestorów. W związku z tym wybór odpowiedniego brokera na rynku Forex jest istotny.
  • Giełda papierów wartościowych: Giełdy są zazwyczaj bardziej regulowane przez organy nadzoru finansowego, co ma na celu zwiększenie transparentności i ochrony inwestorów.
 6. Handel dźwignią finansową:
  • Forex: Handel na rynku Forex często jest prowadzony za pomocą dźwigni finansowej, co może zwiększyć potencjalne zyski, ale również ryzyko straty.
  • Giełda papierów wartościowych: Handel na giełdzie nie jest tak powszechnie prowadzony przy użyciu dźwigni finansowej.

Oba rynki mają swoje unikalne cechy i atrakcyjne strony, ale również niosą ze sobą pewne ryzyko. Inwestorzy powinni dokładnie zrozumieć różnice między nimi i wybrać te, które najlepiej pasują do ich celów inwestycyjnych i poziomu ryzyka.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność


Przeanalizujmy zmienność kursu funta brytyjskiego na przestrzeni ostatnich lat, uwzględniając kluczowe wydarzenia, które mogły wpłynąć na jego zmienność:

 1. Brexit – referendum w 2016 roku: Ogłoszenie referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej w 2016 roku spowodowało dużą niepewność na rynkach. Głosowanie za opuszczeniem UE (Brexit) wywołało gwałtowną reakcję na rynku walutowym, a funt brytyjski znacznie osłabił się w stosunku do innych walut.
 2. Negocjacje i ostateczny Brexit: Proces negocjacji i finalne opuszczenie UE przez Wielką Brytanię w styczniu 2020 roku również wpłynęło na wahania kursu funta. Okres przejściowy i negocjacje handlowe miały wpływ na zmienność notowań funta w stosunku do euro i dolara amerykańskiego.
 3. Pandemia COVID-19: Globalna pandemia w 2020 roku wywołała duże turbulencje na rynkach finansowych, w tym na rynku walutowym. Zmiany w polityce monetarnej, interwencje rządowe oraz niepewność dotycząca gospodarki wpłynęły na wahania kursu funta.
 4. Decyzje Banku Anglii: Zmiany stóp procentowych i polityki monetarnej Banku Anglii mogą wpłynąć na kurs funta. Oczekiwania dotyczące podwyżek lub obniżek stóp procentowych mogą wywołać zmienność na rynku walutowym.
 5. Dane Ekonomiczne: Publikacja danych makroekonomicznych, takich jak wzrost PKB, inflacja czy wskaźniki zatrudnienia, mogą wpłynąć na wartość funta. Silne dane mogą wzmocnić funta, a słabe mogą go osłabić.
 6. Wybory polityczne: Wybory parlamentarne czy premiera mogą wpłynąć na kierunek kursu funta, szczególnie w kontekście zmian w polityce gospodarczej i handlowej kraju.
 7. Napięcia handlowe: Napięcia handlowe i negocjacje handlowe Wielkiej Brytanii z innymi krajami lub blokami mogą wpłynąć na wahania kursu funta, zwłaszcza w kontekście umów handlowych.

Analiza tych wydarzeń i ich wpływu na zmienność kursu funta może pomóc inwestorom w zrozumieniu, dlaczego kurs funta wykazuje pewne wzorce i jakie czynniki mogą go w przyszłości wpłynąć. Jednak pamiętajmy, że rynek walutowy jest podatny na wiele zmiennych, a przewidywanie przyszłych zmian w kursach walutowych jest zawsze wyzwaniem.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta brytyjskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych


Kurs funta brytyjskiego w miesiącu marca w latach ubiegłych może różnić się w zależności od bieżących wydarzeń gospodarczych, politycznych i globalnych trendów. Niemniej jednak, istnieją pewne wzorce i tendencje, które mogą po części wyjaśnić zachowanie funta w tym okresie. Oto ogólny pogląd na to, jak kurs funta zachowywał się w marcu w latach ubiegłych:

 1. Brexit i niepewność: W latach po referendum w sprawie Brexitu (2016) oraz w czasie trwania negocjacji o warunkach opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, kurs funta w marcu często był podatny na zmienność związaną z aktualnościami dotyczącymi procesu Brexitu.
 2. Raporty Ekonomiczne: Publikacja kluczowych danych ekonomicznych, takich jak wskaźniki wzrostu gospodarczego (PKB), inflacja, zatrudnienie czy produkcja przemysłowa, mogła wpłynąć na kierunek kursu funta w marcu.
 3. Decyzje Banku Anglii: Jeśli Bank Anglii ogłaszał zmiany w polityce monetarnej, takie jak zmiany stóp procentowych, to mogło wpłynąć na wahania kursu funta.
 4. Globalne Wydarzenia: Również globalne wydarzenia, takie jak zmiany w polityce monetarnej innych banków centralnych czy napięcia geopolityczne, mogły wpłynąć na kurs funta brytyjskiego w marcu.
 5. Zmiany w Stosunkach Handlowych: Jeśli w marcu miały miejsce istotne zmiany w stosunkach handlowych Wielkiej Brytanii z innymi krajami lub blokami, to mogło to wpłynąć na wartość funta.
 6. Nastroje Ogólne na Rynkach Finansowych: Ogólne nastroje na rynkach finansowych, takie jak zmienność na rynkach surowców czy indeksów giełdowych, mogą wpłynąć na postrzeganie funta jako aktywa bezpiecznego lub ryzykownego.

Warto jednak pamiętać, że każdy rok może być inny, a wiele czynników może wpłynąć na zmienność kursu funta w danym miesiącu. Przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych warto dokładnie analizować aktualne wydarzenia oraz dane ekonomiczne, a także monitorować ewentualne wpływy polityki i geopolityki na kurs funta.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2019?


W roku 2019 wiele wydarzeń wpłynęło na kurs funta brytyjskiego, tworząc okres znaczącej zmienności. Oto kilka kluczowych wydarzeń, które miały duży wpływ na kurs funta w tym okresie:

 1. Brexit i Negocjacje: Proces Brexitu był głównym czynnikiem wpływającym na funta w roku 2019. Negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską, a także liczne próby osiągnięcia porozumienia w parlamencie brytyjskim, wpłynęły na wahania kursu funta.
 2. Przedłużenia Terminów Brexitu: Powtarzające się przedłużenia terminu Brexitu spowodowały niepewność dotyczącą dalszych kroków i przyszłości gospodarczej Wielkiej Brytanii, co wpłynęło na kurs funta.
 3. Polityka Wewnętrzna: Zmiany w polityce wewnętrznej, w tym zmiany liderów Partii Konserwatywnej oraz reakcje na te zmiany, mogły wpłynąć na odbiór funta przez inwestorów.
 4. Dane Ekonomiczne: Publikacja danych ekonomicznych, takich jak wskaźniki wzrostu gospodarczego, inflacja i zatrudnienie, mogła wpłynąć na kształtowanie się kursu funta, odzwierciedlając kondycję gospodarki brytyjskiej.
 5. Polityka Monetarna: Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej mogły wpłynąć na atrakcyjność funta jako instrumentu inwestycyjnego.
 6. Zagrożenia Bezumownego Brexitu: Obawy przed „bezumownym” lub „twardym” Brexitem, czyli wyjściem z UE bez umowy, prowadziły do zmienności na rynku walutowym, ponieważ taki scenariusz mógł mieć poważne skutki dla gospodarki i funta.
 7. Globalne Czynniki: Globalne wydarzenia, takie jak napięcia handlowe między USA a Chinami czy zmienność na rynkach surowców, mogły wpłynąć na odbiór funta jako aktywa ryzykownego.

Wszystkie te czynniki razem składają się na skomplikowany obraz zmienności kursu funta w roku 2019. Inwestorzy musieli bacznie śledzić aktualności związane z polityką, ekonomią i Brexitem, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Prognozowanie zmienności kursu funta brytyjskiego jest trudnym zadaniem, ponieważ wiele czynników może wpłynąć na jego wartość. Niemniej jednak, można rozważyć kilka możliwych scenariuszy w zależności od aktualnych wydarzeń i trendów:

 1. Brexit i Negocjacje Handlowe: Nadal istnieje niepewność dotycząca przyszłych stosunków handlowych Wielkiej Brytanii z Unią Europejską oraz z innymi krajami. Możliwe są różne scenariusze, od osiągnięcia korzystnej umowy handlowej po brak porozumienia. Każda zmiana w negocjacjach może wpłynąć na kurs funta.
 2. Polityka Wewnętrzna: Zmiany w polityce wewnętrznej, w tym wybory i decyzje polityczne, mogą wpłynąć na odbiór funta przez inwestorów. Silne, stabilne przywództwo może wpłynąć na umocnienie funta, podczas gdy niepewność polityczna może prowadzić do osłabienia.
 3. Dane Ekonomiczne: Wzrost gospodarczy, inflacja, zatrudnienie i inne wskaźniki ekonomiczne mogą wpłynąć na kurs funta. Silne dane mogą wzmocnić funta, a słabe mogą go osłabić.
 4. Polityka Monetarna: Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej będą miały wpływ na atrakcyjność funta jako instrumentu inwestycyjnego.
 5. Globalne Czynniki: Napięcia handlowe między ważnymi gospodarkami, zmienność na rynkach surowców czy zmiany polityki innych banków centralnych mogą wpłynąć na kurs funta jako aktywa ryzykownego.
 6. Sytuacja Gospodarcza Wielkiej Brytanii: Wzrost gospodarczy, stan sektora usługowego, produkcji przemysłowej i innych sektorów mogą wpłynąć na ogólny kierunek kursu funta.
 7. Wirusy i Kryzysy: Względna nieprzewidywalność wydarzeń takich jak epidemie, jak to miało miejsce w przypadku COVID-19, może spowodować gwałtowną zmienność na rynku walutowym.

Przewidywanie przyszłych ruchów funta brytyjskiego jest zawsze trudne, ponieważ rynek jest podatny na nagłe zmiany i reakcje na nowe informacje. Inwestorzy muszą być świadomi tych różnych czynników i monitorować aktualności gospodarcze, polityczne i globalne, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.