Cena funta brytyjskiego w ostatnim tygodniu 22 – 28 maja. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania funta w ostatnim okresie. Po ile jest dziś funt?

Niezmiennie dynamiczny i pełen niespodzianek – rynek walutowy w ostatnim czasie przyciągnął uwagę wielu inwestorów i obserwatorów. Kursy walut, niezależnie od tego, czy to euro, dolar amerykański, czy japoński jen, podlegają ciągłym wahaniom, co niesie ze sobą zarówno ryzyko, jak i szanse na zysk. W naszym artykule skupimy się na zgłębieniu tajemnic tego fascynującego rynku, przyjrzymy się czynnikom wpływającym na jego dużą zmienność oraz przeanalizujemy wydarzenia, które w ostatnim czasie miały największy wpływ na wahania kursów.

Rynek walutowy jest największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie, na którym codziennie odbywają się transakcje o wartości miliardów dolarów. Funkcjonowanie tego rynku opiera się na zasadzie pary walutowej, gdzie jedna waluta jest kupowana lub sprzedawana za pomocą drugiej. To, co czyni rynek walutowy tak ekscytującym, to fakt, że kursy walut są nieustannie kształtowane przez wiele czynników, takich jak polityka monetarna, dane ekonomiczne, nastroje inwestorów, wydarzenia polityczne i globalne trendy.

W ostatnim czasie byliśmy świadkami licznych wydarzeń, które miały znaczący wpływ na kursy walut. Pandemia COVID-19, kryzys popandemiczny, zmieniające się relacje handlowe między państwami, konflikty geopolityczne i wiele innych czynników wywołało wahania na rynkach walutowych. Wiele krajów wprowadziło interwencje fiskalne i monetarne w celu stabilizacji swoich gospodarek, co miało bezpośredni wpływ na wartość ich walut. Dodatkowo, zmienność na rynkach surowców, takich jak ropa naftowa czy metale, również wpłynęła na kursy walut, zwłaszcza dla krajów, których gospodarki są mocno uzależnione od eksportu surowców.

Co wpływa na kursy walutowe?

Kursy walutowe są wynikiem skomplikowanych interakcji wielu czynników, które wpływają na podaż i popyt na daną walutę. Oto kilka głównych czynników, które mają wpływ na kursy walutowe:

 1. Polityka monetarna: Decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, programów luzowania ilościowego czy zmian w polityce pieniężnej mogą mieć znaczący wpływ na wartość waluty. Wyższe stopy procentowe mogą przyciągać inwestorów, zwiększając popyt na daną walutę i podnosząc jej kurs.
 2. Dane ekonomiczne: Publikacja ważnych wskaźników ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie czy bilans handlowy, może mieć wpływ na wartość waluty. Pozytywne dane gospodarcze mogą wzmocnić daną walutę, podczas gdy negatywne dane mogą ją osłabić.
 3. Stabilność polityczna: Napięcia polityczne, wybory, konflikty zbrojne czy zmiany rządowe mogą wpływać na kursy walutowe. Stabilność polityczna zwykle sprzyja wzmocnieniu waluty, podczas gdy niepewność polityczna może osłabić jej wartość.
 4. Sytuacja gospodarcza globalna: Wydarzenia o charakterze globalnym, takie jak kryzysy finansowe, konflikty handlowe, zmiany w globalnych trendach czy zmienność na rynkach surowców, mogą wpływać na kursy walut. Kraje, których gospodarki są mocno związane z handlem zagranicznym lub eksportem surowców, często odczuwają wpływ tych wydarzeń na wartość swojej waluty.
 5. Nastroje inwestorów: Psychologia inwestorów ma duże znaczenie dla kursów walutowych. Pozytywne lub negatywne odczucia inwestorów wobec danego kraju lub regionu mogą wpływać na popyt i podaż na walutę, co z kolei wpływa na jej kurs.

Warto zauważyć, że te czynniki są dynamiczne i mogą się zmieniać w zależności od sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej. Inwestorzy na rynku walutowym muszą być świadomi tych czynników i monitorować ich wpływ na kursy walut, aby podejmować odpowiednie decyzje inwestycyjne.

Wykres kursu funta brytyjskiego

Aktualny wykres funta

Jakie są najważniejsze czynniki polityczne, które wpływają na kursy walutowe?


Czynniki polityczne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu kursów walutowych. Oto kilka najważniejszych czynników politycznych, które mogą mieć wpływ na wartość walut:

 1. Stabilność polityczna: Stabilność polityczna kraju jest kluczowym czynnikiem wpływającym na kursy walutowe. Kraje o stabilnych systemach politycznych i instytucjach demokratycznych zwykle cieszą się większym zaufaniem inwestorów, co może wzmocnić ich walutę. Z kolei napięcia polityczne, konflikty wewnętrzne czy niestabilność polityczna mogą osłabić walutę.
 2. Polityka monetarna i fiskalna: Decyzje banków centralnych i rządów dotyczące polityki monetarnej i fiskalnej mają bezpośredni wpływ na kursy walutowe. Zmiany w stóp procentowych, programach luzowania ilościowego, polityce budżetowej czy podatkowej mogą wpływać na wartość waluty. Inwestorzy monitorują te decyzje i reagują na nie w zależności od oczekiwań dotyczących dalszego kierunku polityki ekonomicznej.
 3. Wybory i zmiany rządowe: Wybory i zmiany rządowe w kraju mogą wpływać na kursy walutowe. Nowy rząd może wprowadzać nową politykę gospodarczą, reformy strukturalne czy zmieniać priorytety inwestycyjne, co może mieć wpływ na zaufanie inwestorów i w konsekwencji na wartość waluty.
 4. Polityka zagraniczna i relacje międzynarodowe: Polityka zagraniczna i relacje międzynarodowe danego kraju również wpływają na kursy walutowe. Konflikty handlowe, sankcje gospodarcze, negocjacje dotyczące umów handlowych czy członkostwo w organizacjach międzynarodowych mogą wpływać na odczucia inwestorów i wartość waluty.
 5. Geopolityka: Faktory geopolityczne, takie jak konflikty zbrojne, terroryzm, napięcia regionalne czy ryzyko destabilizacji, mogą mieć wpływ na kursy walutowe. Te wydarzenia mogą prowadzić do wzrostu niepewności i ryzyka, co często powoduje wzrost popytu na bezpieczne aktywa, a tym samym wpływa na kursy walut.

Analiza zmienności kursu euro w pierwszym kwartale w latach ubiegłych

Kurs euro w pierwszym kwartale w różnych latach może podlegać zmienności, która wynika z wielu czynników, takich jak kondycja gospodarki, polityka monetarna, wydarzenia globalne i wiele innych. Niemniej jednak, przyjrzyjmy się ogólnym trendom zmienności kursu euro w pierwszym kwartale w latach ubiegłych:

 1. Rok 2021: W pierwszym kwartale 2021 roku kurs euro do innych walut, w szczególności do dolara amerykańskiego, był podatny na wahania. Pandemia COVID-19 nadal miała wpływ na gospodarkę globalną, co powodowało niepewność na rynkach finansowych.
 2. Rok 2020: W pierwszym kwartale 2020 roku kurs euro do wielu walut doświadczył znacznej zmienności, zwłaszcza w związku z globalnym rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 i wpływem związanych z nią restrykcji na gospodarkę światową.
 3. Rok 2019: W pierwszym kwartale 2019 roku kurs euro do wielu walut również był podatny na zmienność. Były to m.in. wynik politycznych napięć w związku z brexitem, niepewności dotyczącej gospodarki globalnej i ewentualnego wpływu na strefę euro.
 4. Rok 2018: W pierwszym kwartale 2018 roku kurs euro do innych walut, zwłaszcza do dolara amerykańskiego, również podlegał zmienności. Czynniki takie jak polityka monetarna banków centralnych, dane makroekonomiczne i wydarzenia globalne miały wpływ na kurs euro.

Warto zauważyć, że wymienione informacje dotyczą ogólnych trendów, a rzeczywista zmienność kursu euro może być podatna na wiele czynników. Analiza dokładniejszych danych historycznych i aktualnych wydarzeń jest konieczna do dokładniejszej oceny zmienności kursu euro w pierwszym kwartale każdego roku.

Analiza zmienności kursu funta brytysjskiego a zmienność dolara kanadyjskiego

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) i dolara kanadyjskiego (CAD) może dostarczyć informacji na temat wzajemnych wahnięć tych dwóch walut. Warto jednak zauważyć, że kursy walutowe są wynikiem wielu czynników, takich jak kondycja gospodarki, polityka monetarna, wydarzenia polityczne i globalne oraz nastroje inwestorów. Przyjrzyjmy się ogólnym trendom zmienności kursu GBP/CAD na przestrzeni ostatnich lat:

 1. Rok 2021: W tym okresie kurs GBP/CAD podlegał znacznej zmienności. Czynniki takie jak oczekiwania dotyczące odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19, decyzje banków centralnych i polityczne wydarzenia w Wielkiej Brytanii i Kanadzie mogły wpływać na wahania kursu.
 2. Rok 2020: W pierwszym kwartale 2020 roku kurs GBP/CAD doświadczył znacznej zmienności, głównie z powodu pandemii COVID-19 i jej wpływu na gospodarkę światową. Mocne wahania cen ropy naftowej, która jest ważnym czynnikiem dla dolara kanadyjskiego, również mogły wpływać na kurs.
 3. Rok 2019: W tym okresie kurs GBP/CAD również podlegał zmienności, a wiele czynników mogło mieć na to wpływ. Polityczne napięcia związane z brexitem, dane makroekonomiczne, takie jak wzrost gospodarczy i inflacja, oraz decyzje banków centralnych mogły wpływać na kursy tych walut.
 4. Rok 2018: W pierwszym kwartale 2018 roku kurs GBP/CAD również był podatny na zmienność. Decyzje polityczne, takie jak negocjacje brexitu i zmiany polityki monetarnej banków centralnych, mogły wpływać na wahania kursu.

Ważne jest zrozumienie, że analiza zmienności kursu GBP/CAD powinna uwzględniać nie tylko czynniki makroekonomiczne, ale także wydarzenia polityczne, które mogą mieć kluczowy wpływ na te waluty. Aktualne informacje i dane dotyczące obu gospodarek oraz wydarzenia globalne powinny być brane pod uwagę przy analizie i prognozowaniu zmienności kursu GBP/CAD w najbliższych okresach.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funt w roku 2018?

W roku 2018 kurs funta brytyjskiego (GBP) był podatny na wpływ różnych wydarzeń, które miały istotny wpływ na jego zmienność. Oto kilka z tych wydarzeń:

 1. BrexIT: Jednym z najważniejszych wydarzeń, które wpłynęły na kurs funta w 2018 roku, były negocjacje i postęp w procesie brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Decyzje polityczne, niepewność co do porozumienia i potencjalne skutki gospodarcze brexitu wpływały na wahania kursu funta.
 2. Polityka monetarna Banku Anglii: Decyzje dotyczące polityki monetarnej Banku Anglii, takie jak podwyżki lub obniżki stóp procentowych, miały wpływ na wartość funta. Podwyżki stóp procentowych mogą wzmocnić funta, podczas gdy obniżki mogą go osłabić.
 3. Dane makroekonomiczne: Publikowane dane dotyczące inflacji, wzrostu gospodarczego, bezrobocia i innych wskaźników miały wpływ na oczekiwania rynku dotyczące gospodarki brytyjskiej. Pozytywne dane mogły wspierać funta, podczas gdy słabe dane mogły go osłabić.
 4. Polityczne czynniki globalne: Wydarzenia polityczne na arenie międzynarodowej, takie jak napięcia handlowe między USA a Chinami czy konflikty geopolityczne, mogły wpływać na ogólne nastroje inwestorów i wywoływać zmienność na rynkach finansowych, w tym na kursie funta.
 5. Ogólne nastroje rynkowe: Stany nastrojów inwestorów, takie jak optymizm lub pesymizm, mogły wpływać na popyt i podaż funta na rynku walutowym. Czynniki takie jak oczekiwania dotyczące gospodarki, polityki monetarnej i stabilności politycznej mogły mieć wpływ na te nastroje.

Warto zauważyć, że wymienione wydarzenia są tylko przykładami i istnieje wiele innych czynników, które mogły wpływać na kurs funta w roku 2018. Kursy walutowe są wynikiem złożonych interakcji między różnymi czynnikami, dlatego ważne jest śledzenie aktualnych wydarzeń i danych makroekonomicznych w celu zrozumienia ich wpływu na wartość funta i prognozowania jego przyszłej zmienności.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla dolara amerykańskiego?

Przy prognozowaniu zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) wobec dolara amerykańskiego (USD) istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na tę sytuację. Oto kilka możliwych scenariuszy dla kursu GBP/USD:

 1. Polityka monetarna: Decyzje dotyczące polityki monetarnej Banku Anglii oraz Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) mogą wpływać na kurs funta względem dolara. Podwyżki stóp procentowych przez Fed mogą wzmocnić dolara w stosunku do funta, podczas gdy podwyżki stóp procentowych przez Bank Anglii mogą go osłabić.
 2. BrexIT: Dalszy postęp w negocjacjach dotyczących brexitu i ostateczne warunki porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską mogą mieć znaczący wpływ na kurs funta. Pozytywne wieści dotyczące porozumienia mogą wzmocnić funta, podczas gdy niepewność i brak porozumienia mogą go osłabić.
 3. Dane makroekonomiczne: Publikowane dane dotyczące gospodarki Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, takie jak wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie, czy bilans handlowy, mogą wpływać na kurs GBP/USD. Silne dane z Wielkiej Brytanii mogą wspierać funta, podczas gdy silne dane z USA mogą wzmocnić dolara.
 4. Nastroje rynkowe: Ogólne nastroje rynkowe, takie jak oczekiwania dotyczące globalnej gospodarki, ryzyko geopolityczne czy napięcia handlowe, mogą wpływać na kurs funta wobec dolara. Wzrost niepewności i ryzyka zazwyczaj sprzyja bezpiecznym przystaniom, takim jak dolar, podczas gdy poprawa nastrojów rynkowych może wpływać na osłabienie dolara.
 5. Polityczne czynniki globalne: Wydarzenia polityczne na arenie międzynarodowej, takie jak zmiany w administracji Stanów Zjednoczonych, wybory w Wielkiej Brytanii, konflikty handlowe czy rosnące napięcia geopolityczne, mogą wpływać na kurs GBP/USD. Polityczne zawirowania mogą prowadzić do większej zmienności na rynku walutowym.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.