Analizujemy zmienność cen funta brytyjskiego w minionym tygodniu 4 – 9 września. Jak zachowywał się wykres kursu funta w ostatnich dniach? Co może wpłynąć na cenę funta? Cena funta dzisiaj

Ostatnie miesiące były dla rynków walutowych niezwykle burzliwe. Kursy walut na przestrzeni tego czasu przechodziły prawdziwą rollercoaster emocji, wywołując niespodzianki i niepewność wśród inwestorów na całym świecie. W niniejszym artykule zapraszamy do pogłębionej analizy tego, co działo się na rynku walutowym, który jest jednym z najważniejszych i najbardziej dynamicznych rynków finansowych na świecie.

Rynek walutowy, nazywany również rynkiem Forex (z ang. Foreign Exchange), to miejsce, gdzie dokonuje się wymiany jednej waluty na inną. To miejsce, gdzie spotykają się banki, instytucje finansowe, inwestorzy indywidualni i korporacje, aby handlować walutami. To rynek o ogromnym obrocie dziennym, gdzie dzienne transakcje mierzone są bilionami dolarów.

Dlaczego jednak rynek walut jest tak nieprzewidywalny? Co wpływa na jego ogromną zmienność? Jakie wydarzenia na arenie międzynarodowej i lokalnej wpłynęły na gwałtowne wahania kursów walutowych w ostatnich miesiącach? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania i rzucić światło na to, co może czekać nas w najbliższych dniach na tym niezwykłym rynku.

Zapraszamy do wnikliwej analizy, która pomoże zrozumieć mechanizmy działania rynku walutowego oraz przyjrzeć się czynnikom, które kształtują kursy walut. Przygotujmy się na fascynującą podróż po świecie walut, gdzie każda decyzja inwestycyjna może mieć znaczący wpływ na nasze portfele.

Czym jest i od czego zależy rynek walutowy?


Rynek walutowy, zwany także rynkiem Forex (z ang. Foreign Exchange), jest to globalny rynek, na którym dokonuje się wymiany jednej waluty na inną. Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie. Funkcjonuje przez całą dobę, przez pięć dni w tygodniu, i jest dostępny dla różnych uczestników, w tym banków, instytucji finansowych, inwestorów indywidualnych, korporacji i rządów.

Rynek walutowy skupia się na wymianie par walutowych, gdzie jedna waluta jest kupowana, a druga sprzedawana. Każda para walutowa składa się z dwóch walut i jest oznaczana skrótem, np. EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego) lub GBP/JPY (funt brytyjski do jena japońskiego). Kursy walutowe określają, ile jednej waluty trzeba zapłacić, aby kupić jedną jednostkę drugiej waluty.

Rynek walutowy jest niezwykle ważny dla globalnej gospodarki i pełni kilka kluczowych funkcji:

 1. Handel międzynarodowy: Jest to główne miejsce, gdzie dokonuje się wymiany walut, aby umożliwić handel międzynarodowy. Firmy importujące i eksportujące muszą dokonywać transakcji walutowych, aby rozliczyć się za towary i usługi.
 2. Spekulacje i inwestycje: Inwestorzy korzystają z rynku walutowego, aby zarabiać na zmianach kursów walut. Mogą otwierać pozycje długie (kupujące) lub krótkie (sprzedające) na różne pary walutowe w nadziei na zysk z różnicy kursów.
 3. Absorpcja ryzyka: Firmy korzystają z rynku walutowego, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z wahaniem kursów walut. Dzięki instrumentom finansowym, takim jak kontrakty terminowe, mogą zminimalizować ryzyko utraty wartości swoich transakcji międzynarodowych.
 4. Polityka pieniężna: Decyzje banków centralnych, takie jak zmiany stóp procentowych, mają wpływ na wartość walut. Inwestorzy starają się przewidzieć te zmiany i reagują na nie na rynku Forex.
 5. Zabezpieczenia finansowe: Inwestorzy indywidualni i korporacje korzystają z rynku walutowego, aby zabezpieczyć swoje portfele przed ryzykiem walutowym, które może wynikać z posiadania aktywów w różnych walutach.

Rynek walutowy jest wpływany przez wiele czynników, w tym wydarzenia ekonomiczne, polityczne, społeczne i geopolityczne. Ruchy cen na rynku walutowym są wynikiem skomplikowanego oddziaływania tych czynników i są trudne do przewidzenia. Dlatego rynek ten jest uważany za nieprzewidywalny, a inwestorzy starają się stosować różne strategie i narzędzia, aby osiągnąć sukces w handlu walutami.

Jakie są koszty związane z handlem walutami?

Koszty związane z handlem walutami mogą być różne i zależą od wielu czynników, takich jak sposób inwestowania, platforma handlowa, rodzaj instrumentów finansowych i inne. Oto kilka potencjalnych kosztów związanych z handlem walutami:

 1. Spread: Spread to różnica między ceną zakupu (ask) a ceną sprzedaży (bid) danej pary walutowej. Brokerzy często zarabiają na handlu walutami, pobierając prowizję właśnie w formie spreadu. Im węższy spread, tym niższe koszty handlu.
 2. Prowizje: Niektórzy brokerzy mogą pobierać prowizje od transakcji. Prowizje mogą być naliczane w oparciu o rozmiar transakcji lub jako stała opłata za każdą transakcję.
 3. Rollover (swap): Rollover to koszt lub przychód związany z przeniesieniem pozycji na kolejny dzień. Jeśli pozycja jest otwarta przez noc, broker może naliczyć rollover, który może być kosztem lub przychodem, w zależności od kierunku handlu i stóp procentowych obowiązujących na rynku.
 4. Koszty finansowania: W przypadku handlu na rynku forex, można być obciążonymi kosztami finansowania, jeśli pozycja jest utrzymywana przez dłuższy czas. Koszty te wynikają z różnicy między stopami procentowymi dwóch walut w parze.
 5. Inne opłaty: Niektóre platformy handlowe lub brokerzy mogą pobierać dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za wypłatę środków, opłaty za używanie określonych narzędzi handlowych lub opłaty za nieaktywne konta.
 6. Podatki: W zależności od jurysdykcji, w której się znajdujesz, handel walutami może podlegać opodatkowaniu. Należy zwrócić uwagę na przepisy podatkowe obowiązujące w danym kraju i dostosować się do nich.
 7. Straty związane z wymianą walut: Jeśli handlujesz na rynku międzynarodowym i konieczne jest wymienianie swoich środków na różne waluty, możesz ponosić koszty związane z wymianą walut.

Warto zaznaczyć, że koszty handlu walutami mogą znacząco się różnić w zależności od wybranego brokera, strategii inwestycyjnej i rodzaju handlu (na przykład, czy to day trading, swing trading czy inwestowanie długoterminowe). Dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć wszystkie koszty związane z handlem walutami przed rozpoczęciem działalności na rynku forex lub innych rynkach walutowych. Ponadto, zawsze zaleca się korzystanie z renomowanych brokerów i platform handlowych oraz skonsultowanie się z ekspertami finansowymi, jeśli masz wątpliwości odnośnie kosztów związanych z handlem.

Analiza zmienności kursu funta brytysjkiego z ostatniej dekady

Oto analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) z ostatniej dekady (czyli od 2013 roku do września 2023 roku). Należy pamiętać, że moje informacje sięgają września 2021 roku, więc nie mogę dostarczyć danych na temat kursu funta brytyjskiego po tej dacie. Niemniej jednak, przedstawiam ogólny przegląd zmienności GBP w ciągu ostatnich 10 lat.

 1. Brexit i niepewność polityczna: Jednym z kluczowych czynników wpływających na kurs funta brytyjskiego w ostatniej dekadzie była niepewność polityczna związana z procesem Brexitu. Referendum w sprawie Brexitu odbyło się w 2016 roku, a Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku. To wydarzenie wywołało dużą zmienność na rynku walutowym, a wartość funta brytyjskiego spadła w okresie negocjacji i po opuszczeniu UE.
 2. Pandemia COVID-19: W 2020 roku świat zmagał się z pandemią COVID-19, co miało wpływ na globalne rynki finansowe, w tym na kurs funta brytyjskiego. W reakcji na tę pandemię Bank Anglii wprowadził różne środki stymulacyjne, które wpłynęły na kurs GBP.
 3. Polityka pieniężna Banku Anglii: Decyzje dotyczące stóp procentowych i programów skupu aktywów podejmowane przez Bank Anglii miały wpływ na kurs funta brytyjskiego. Stopy procentowe na niskim poziomie i programy luzowania ilościowego mogły wpływać na wartość GBP.
 4. Dane makroekonomiczne: Zmienność kursu funta brytyjskiego była często wynikiem publikowanych danych makroekonomicznych, takich jak wskaźniki wzrostu gospodarczego, inflacja, zatrudnienie itp. Słabe dane mogły osłabiać funta, podczas gdy dobre dane mogły go wzmacniać.
 5. Wartość handlu: Funta brytyjskiego można było również wpływać na zmienność kursu funta. Zmiany w handlu międzynarodowym, w tym wynikające z umów handlowych po Brexicie, mogły wpływać na wartość GBP.
 6. Globalne czynniki ryzyka: Ogólne czynniki ryzyka na rynkach finansowych, takie jak geopolityczne napięcia czy kryzysy finansowe, mogły wpływać na kurs funta brytyjskiego.

Zmienność kursu funta brytyjskiego w ciągu ostatniej dekady była wynikiem wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Inwestorzy i traderzy na rynku forex muszą uwzględniać te czynniki i śledzić aktualne wydarzenia oraz dane makroekonomiczne, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne. Warto również korzystać z narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej do lepszego zrozumienia i prognozowania zmienności kursu funta brytyjskiego.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność polskiego złotego


Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w porównaniu do zmienności polskiego złotego (PLN) może dostarczyć cennych informacji dla inwestorów i traderów, zwłaszcza tych, którzy handlują na rynku walutowym Forex lub zajmują się inwestycjami z wykorzystaniem tych dwóch walut. Oto kilka kwestii do rozważenia w analizie zmienności tych dwóch walut:

 1. Porównanie historycznych trendów zmienności: Można przeanalizować, jak zmieniała się zmienność kursu GBP/PLN w ciągu ostatnich lat. Czy obie waluty wykazywały podobne wzorce zmienności, czy też były różnice? Istnieją okresy, w których kursy obu walut były stosunkowo stabilne, a także okresy wzmożonej zmienności.
 2. Wpływ czynników makroekonomicznych: Zmienność kursu GBP i PLN może być wynikiem różnych czynników makroekonomicznych wpływających na te kraje. Należy monitorować takie wskaźniki, jak inflacja, stopy procentowe, wskaźniki wzrostu gospodarczego, zatrudnienie i inne, aby zrozumieć, jak te czynniki wpływają na kursy walutowe.
 3. Czynniki polityczne: Wydarzenia polityczne w Wielkiej Brytanii i Polsce mogą również wpływać na kursy GBP i PLN. Przykładem może być Brexit i jego wpływ na funta brytyjskiego oraz wybory czy decyzje polityczne w Polsce wpływające na złotego.
 4. Globalne wydarzenia: Zarówno GBP, jak i PLN są narażone na globalne wydarzenia, takie jak kryzysy finansowe, zmiany w geopolityce czy pandemie. Te czynniki mogą wpływać na ryzyko inwestycyjne i zmienność kursów.
 5. Korelacja: Możesz zanalizować, czy istnieje jakaś stała korelacja między kursami GBP/PLN. Czy kursy tych dwóch walut często poruszają się w tę samą stronę, czy też występują okresy, kiedy zachowują się odmiennie?
 6. Instrumenty zabezpieczające ryzyko: Dla inwestorów i przedsiębiorców prowadzących działalność międzynarodową, analiza zmienności GBP i PLN może pomóc w zarządzaniu ryzykiem walutowym i wybieraniu odpowiednich instrumentów zabezpieczających, takich jak umowy forward czy opcje walutowe.

Warto również korzystać z narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej, aby lepiej zrozumieć zachowanie tych dwóch walut na rynku. Dla wielu inwestorów i traderów analiza zmienności kursu GBP/PLN jest kluczowa do podejmowania informowanych decyzji inwestycyjnych i handlowych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2018?

W roku 2018 wiele wydarzeń miało wpływ na kurs funta brytyjskiego (GBP). Najważniejsze z nich to:

 1. Brexit: Proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, znany jako Brexit, był jednym z kluczowych czynników wpływających na kurs funta brytyjskiego przez cały rok 2018. Negocjacje i niepewność związane z przyszłym układem handlowym między Wielką Brytanią a UE wprowadzały dużą zmienność na rynku walutowym. Kurs funta był podatny na informacje dotyczące postępu w negocjacjach i doniesienia o sporach wewnętrznych w brytyjskim rządzie.
 2. Decyzje Banku Anglii w sprawie stóp procentowych: Bank Anglii podjął decyzje dotyczące stóp procentowych, które miały wpływ na kurs funta. Wzrost stóp procentowych mógł wzmacniać funta, podczas gdy ich utrzymanie na niskim poziomie mogło go osłabiać.
 3. Dane makroekonomiczne: Wskaźniki gospodarcze, takie jak wzrost gospodarczy, inflacja i zatrudnienie, wpłynęły na kurs funta. Dobre dane mogły wzmacniać funta, podczas gdy słabe dane mogły go osłabiać.
 4. Raporty o handlu i bilansie płatniczym: Zmiany w bilansie handlowym i płatniczym Wielkiej Brytanii mogły wpływać na kurs funta, szczególnie w kontekście Brexitu i jego wpływu na handel.
 5. Sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii: Polityczna niepewność i sporadyka wewnątrz brytyjskiego rządu, w tym dymisje członków rządu i zagrożenia wotum nieufności, mogły wpływać na kurs funta.
 6. Globalne czynniki ryzyka: Ogólne czynniki ryzyka na rynkach finansowych, takie jak napięcia handlowe między USA a Chinami czy kryzysy finansowe w różnych częściach świata, mogły wpłynąć na zachowanie funta jako aktywa ryzykownego.

Podsumowując, w roku 2018 kurs funta brytyjskiego był narażony na wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Niepewność związana z procesem Brexitu była głównym czynnikiem wpływającym na jego zmienność, ale nie była to jedyna kwestia, która miała wpływ na kurs GBP. Inwestorzy i traderzy musieli śledzić uważnie aktualności i wydarzenia polityczne oraz gospodarcze, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne związane z funtem brytyjskim.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie kursu funta brytyjskiego (GBP) na najbliższe tygodnie jest trudne, ponieważ zależy od wielu zmiennych, w tym od wydarzeń politycznych, gospodarczych i globalnych trendów rynkowych. Niemniej jednak, można przedstawić kilka potencjalnych scenariuszy i czynników, które mogą wpłynąć na kurs funta w najbliższym czasie:

 1. Brexit: Nadal istnieje wiele niewiadomych związanych z relacjami handlowymi między Wielką Brytanią a Unią Europejską po Brexicie. Dalszy postęp lub brak postępu w negocjacjach handlowych może znacząco wpłynąć na kurs funta. W przypadku osiągnięcia porozumienia, funt mógłby się umacniać, ale brak porozumienia mógłby go osłabić.
 2. Decyzje Banku Anglii: Bank Anglii monitoruje sytuację gospodarczą i może podejmować decyzje dotyczące stóp procentowych oraz innych środków stymulacyjnych. Decyzje te wpłyną na wartość funta.
 3. Dane makroekonomiczne: Warto obserwować publikowane dane ekonomiczne, takie jak wskaźniki wzrostu gospodarczego, inflacja, zatrudnienie itp. Dobre dane mogą wspierać funta, podczas gdy słabe mogą go osłabiać.
 4. Sytuacja polityczna: Wydarzenia polityczne w Wielkiej Brytanii, takie jak wybory czy decyzje rządu, mogą wpływać na kurs funta, zwłaszcza jeśli wprowadzają niepewność.
 5. Globalne czynniki ryzyka: Globalne wydarzenia, takie jak napięcia handlowe między USA a Chinami, mogą wpływać na wartość funta jako aktywa ryzykownego.
 6. Zmienność na rynkach finansowych: Ogólna zmienność na rynkach finansowych, która może być wynikiem różnych czynników, w tym pandemii COVID-19, może wpływać na zachowanie funta.

W związku z tym, nie ma pewności, co dokładnie wydarzy się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Różne scenariusze są możliwe, a inwestorzy muszą być przygotowani na różne możliwości i stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem. Warto śledzić aktualności, analizować dane makroekonomiczne i korzystać z analizy technicznej oraz fundamentalnej, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne na rynku walutowym. Ponadto, warto również konsultować się z ekspertami finansowymi, jeśli masz wątpliwości odnośnie handlu walutami.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.