Prognoza dla funta brytyjskiego na nadchodzący tydzień 30 lipca

Wahania kursów walut są nieodłącznym elementem globalnego rynku finansowego, a jedną z najbardziej dynamicznych i zmiennych walut jest funt szterling (GBP). Kurs funta, będący oficjalną walutą Wielkiej Brytanii, jest narażony na wpływ różnorodnych czynników, takich jak wydarzenia polityczne, dane ekonomiczne, napięcia handlowe i wiele innych.

W nadchodzący poniedziałek, 31 lipca, uczestnicy rynku będą śledzić zmiany w kursie funta, starając się zrozumieć, jakie czynniki wpłynęły na tę popularną walutę w ciągu ostatnich dni i tygodni. W tym artykule postaramy się przyjrzeć się prognozom dotyczącym wahań kursu funta, analizując nadchodzące wydarzenia i ich potencjalny wpływ na notowania GBP.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku walutowego oraz nieustannie ewoluującą sytuację polityczno-gospodarczą, zaangażowanie w odpowiednią analizę danych oraz przygotowanie przed nadchodzącą sesją jest kluczowe dla inwestorów i handlowców, którzy pragną podejmować informowane i przemyślane decyzje.

Zapraszamy do zgłębiania prognoz dotyczących funta w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę zarówno globalne wydarzenia, jak i dane makroekonomiczne, które wpłyną na rynek walutowy. Będziemy analizować, jak te czynniki mogą wpłynąć na kurs funta i jakie scenariusze można przewidywać w najbliższej przyszłości.

Od czego zależy wartość danej waluty?

Wartość danej waluty na rynku walutowym (takim jak Forex) zależy od wielu czynników, które wpływają na podaż i popyt na tę walutę w stosunku do innych walut. Oto główne czynniki wpływające na wartość waluty:

 1. Polityka monetarna: Decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, programów luzowania ilościowego (QE) oraz polityki monetarnej mają kluczowy wpływ na wartość waluty. Podwyższenie stóp procentowych zwykle przyciąga kapitał zagraniczny, zwiększa popyt na walutę i prowadzi do jej umocnienia.
 2. Sytuacja gospodarcza: Silna i stabilna gospodarka zazwyczaj przyciąga inwestorów, co podnosi popyt na walutę kraju i prowadzi do jej wzrostu. Wzrost PKB, inflacja, zatrudnienie, bilans handlowy i inne wskaźniki ekonomiczne mogą wpływać na wartość waluty.
 3. Stosunki handlowe: Balans handlowy kraju, czyli różnica między eksportem a importem, ma wpływ na wartość jego waluty. Dodatni bilans handlowy oznacza, że więcej dóbr jest eksportowanych niż importowanych, co sprzyja wzrostowi waluty.
 4. Stabilność polityczna: Polityczna stabilność i pewność prawa w kraju przyciągają inwestorów i wspierają wartość waluty. Zmiany polityczne, niepewność polityczna lub konflikty mogą prowadzić do osłabienia waluty.
 5. Nastroje rynkowe: Zmiany nastrojów rynkowych, takie jak awersja do ryzyka, mogą wpływać na inwestorów do poszukiwania bezpiecznych przystani, takich jak dolary amerykańskie, japońskie jeny lub szwajcarskie franki, co wpłynie na wartość tych walut.
 6. Wydarzenia geopolityczne: Napięcia geopolityczne, konflikty i wydarzenia międzynarodowe mogą wpływać na zaufanie do danej waluty i wprowadzać zmienność na rynku.
 7. Stosunek do innych walut: Wartość danej waluty jest również określana w stosunku do innych walut. Dlatego też wartości walut są wyrażane w parach walutowych, np. EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY itp.

Wartość waluty jest zmienna i może się zmieniać w wyniku różnych czynników. Inwestorzy na rynku forex śledzą bieżące wydarzenia, analizują dane ekonomiczne i przewidują przyszłe kierunki, aby podejmować odpowiednie decyzje handlowe na podstawie zmieniających się wartości walut.

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?

Różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym są związane z czasem realizacji oraz charakterem tych operacji. Oto główne różnice między nimi:

 1. Termin realizacji:
  • Transakcje spot: Są to natychmiastowe transakcje, w których wymiana walut odbywa się w terminie dwóch dni roboczych od daty zawarcia umowy. Oznacza to, że waluty są dostarczane i rozliczane w krótkim okresie czasu, co jest najczęstszym typem transakcji na rynku walutowym.
  • Transakcje forward: W tego typu transakcjach, wymiana walut odbywa się w ustalonym terminie przyszłym, który może wynosić kilka dni, miesięcy lub nawet lat. Transakcje forward są umowami do przodu, co oznacza, że wymiana walut następuje w określonym momencie w przyszłości, a nie natychmiast po zawarciu umowy.
 2. Ceny:
  • Transakcje spot: Ceny walut spot odzwierciedlają bieżące ceny rynkowe, które są nazywane „kursami spot”. Te kursy są dostępne na rynku i zmieniają się w czasie rzeczywistym w zależności od popytu i podaży na rynku walutowym.
  • Transakcje forward: Ceny walut forward są ustalane na podstawie różnicy w stopach procentowych między dwoma krajami, w których występują waluty objęte transakcją. Ta różnica w stopach procentowych nazywana jest „punktami swapowymi” i wpływa na cenę forward.
 3. Cel transakcji:
  • Transakcje spot: Są stosowane głównie do natychmiastowych potrzeb wymiany walut, takich jak handel zagraniczny lub podróże międzynarodowe.
  • Transakcje forward: Są bardziej odpowiednie do zabezpieczania się przed przyszłymi zmianami kursów walutowych. Firmy, które mają przyszłe płatności lub wpływy w obcej walucie, mogą korzystać z transakcji forward w celu zminimalizowania ryzyka walutowego.
 4. Płatności:
  • Transakcje spot: Płatności za transakcje spot są rozliczane w ciągu dwóch dni roboczych po zawarciu umowy.
  • Transakcje forward: W transakcjach forward, płatności są rozliczane na ustaloną datę przyszłą zgodnie z warunkami umowy.

Warto zauważyć, że transakcje forward są bardziej złożone i wymagają zawarcia umowy z drugą stroną, co wiąże się z większym ryzykiem kredytowym niż transakcje spot. W związku z tym, transakcje forward są częściej stosowane przez firmy i inwestorów instytucjonalnych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym, podczas gdy transakcje spot są popularne w codziennych operacjach wymiany walut.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Zachowanie kursu funta brytyjskiego (GBP) w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych może być zróżnicowane, ponieważ wiele czynników wpływa na wartość tej waluty na rynku walutowym. Niemniej jednak, istnieją pewne tendencje i wzorce, które można zaobserwować na podstawie historycznych danych. Oto kilka ogólnych obserwacji dotyczących zachowania kursu funta w pierwszych kwartałach:

 1. Sezonowe wzrosty: W niektórych latach funt brytyjski może wykazywać tendencję do wzrostów w pierwszym kwartale. To może być związane z pozytywnymi nastrojami rynkowymi po Nowym Roku, wzrostem aktywności gospodarczej w pierwszych miesiącach roku oraz oczekiwaniami na dane ekonomiczne.
 2. Wydarzenia polityczne: Zachowanie funta w pierwszych kwartałach może być często kształtowane przez wydarzenia polityczne, takie jak debaty parlamentarne, głosowania czy konferencje partyjne. Polityczne decyzje i wydarzenia mogą wprowadzać zmienność na rynku i wpływać na wartość funta.
 3. Dane ekonomiczne: Publikacje danych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie i bilans handlowy, mogą wpływać na kurs funta w pierwszych kwartałach, gdy inwestorzy oceniają kondycję brytyjskiej gospodarki.
 4. Brexit: Od referendum w sprawie Brexitu w czerwcu 2016 roku, proces opuszczania Unii Europejskiej miał i wciąż ma istotny wpływ na funta. W pierwszych kwartałach wielu lat, postęp negocjacji i zmienne nastroje wokół Brexitu mogą wpływać na kurs funta.

Jednak warto zauważyć, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny i kurs funta może podlegać gwałtownym zmianom w odpowiedzi na różne wydarzenia i czynniki. Inwestorzy na rynku forex muszą analizować bieżące wydarzenia, śledzić dane ekonomiczne i podejmować decyzje inwestycyjne na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej, zamiast polegać tylko na historycznych wzorcach.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność dolara nowozelandzkiego

Aby dokładnie przeanalizować zmienność kursu funta brytyjskiego (GBP) i dolara nowozelandzkiego (NZD), warto przyjrzeć się danym historycznym oraz kluczowym wydarzeniom, które mogły wpływać na te waluty. Zmienność kursu jest zazwyczaj mierzona za pomocą wskaźnika ATR (Average True Range), który pokazuje średnią wartość zakresu ruchu ceny w określonym okresie czasu. Niestety, jako sztuczna inteligencja, nie mam dostępu do bieżących danych rynkowych, więc nie mogę dostarczyć najbardziej aktualnych danych dotyczących zmienności kursów GBP i NZD. Jednak mogę podać ogólne informacje na temat tych walut.

W przeszłości kurs funta brytyjskiego był podatny na zmienność z powodu różnorodnych czynników, takich jak:

 1. Brexit: Proces opuszczania Unii Europejskiej, który rozpoczął się po referendum w 2016 roku, miał znaczący wpływ na funta. Negocjacje, napięcia i niepewność dotyczące warunków Brexitu wpływały na zmienność kursu funta.
 2. Polityka monetarna Banku Anglii: Decyzje dotyczące stóp procentowych i programów luzowania ilościowego wpływały na wartość funta. Zmiany w polityce monetarnej mogły wprowadzać zmienność na rynku GBP.
 3. Dane ekonomiczne: Publikacje kluczowych danych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie i bilans handlowy, miały wpływ na kurs funta. Silne dane gospodarcze mogły umacniać GBP, podczas gdy słabe dane mogły prowadzić do osłabienia waluty.

Podobnie, kurs dolara nowozelandzkiego był podatny na różne czynniki, w tym:

 1. Dane ekonomiczne: Wskaźniki gospodarcze Nowej Zelandii, takie jak PKB, inflacja i zatrudnienie, wpływały na wartość dolara nowozelandzkiego. Dobre dane gospodarcze zazwyczaj wspierały NZD, podczas gdy słabe dane mogły prowadzić do osłabienia waluty.
 2. Wydarzenia w Chinach: Nowa Zelandia ma silne powiązania handlowe z Chinami, dlatego wydarzenia gospodarcze w Chinach mogą wpływać na kurs NZD.
 3. Ogólna nastroje na rynkach finansowych: Nastroje na rynkach finansowych, takie jak awersja do ryzyka czy apetyt na ryzyko, mogą wpływać na NZD jako walutę związaną z rynkami surowców.

Podsumowując, zarówno kurs funta brytyjskiego, jak i dolara nowozelandzkiego, są podatne na zmienność z powodu różnorodnych czynników gospodarczych, politycznych i globalnych. Inwestorzy na rynku forex muszą być świadomi tych czynników i śledzić bieżące wydarzenia, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Jakie wydarzenia w historii istnienia waluty miały znaczący wpływ na zmienność kursu funta?

Historia funta brytyjskiego jest bogata w wydarzenia, które miały znaczący wpływ na zmienność kursu tej waluty. Oto kilka kluczowych wydarzeń, które miały znaczący wpływ na wartość funta na przestrzeni lat:

 1. 1992 – Kryzys ERM: W 1990 roku Wielka Brytania dołączyła do Mechanizmu Kurczliwego (ERM) w ramach przygotowań do wprowadzenia euro. Jednak w 1992 roku funt brytyjski opuścił ERM w wyniku spekulacji i presji na rynku, co spowodowało gwałtowne osłabienie funta wobec innych walut.
 2. 2008-2009 – Kryzys finansowy: Globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 roku, miał poważny wpływ na funta. Osłabienie gospodarki brytyjskiej i spadek zaufania inwestorów przyczyniły się do spadku wartości funta.
 3. 2016 – Referendum w sprawie Brexitu: Referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej w czerwcu 2016 roku miało ogromny wpływ na funta. Wynik głosowania na rzecz Brexitu spowodował gwałtowne osłabienie funta do najniższego poziomu od wielu lat.
 4. 2019-2020 – Negocjacje Brexitu: Proces negocjacji w sprawie Brexitu po referendum był również okresem dużego niepokoju dla funta. Niepewność dotycząca warunków opuszczenia UE wpłynęła na wartość funta i wprowadziła dużą zmienność na rynku.
 5. 2020 – Pandemia COVID-19: Pandemia COVID-19 miała globalny wpływ na rynki finansowe, w tym na funta. Wybuch pandemii spowodował zmienność na rynku walutowym, gdy inwestorzy szukali bezpiecznych przystani.

Ponadto, dane ekonomiczne, decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej, zmiany w sytuacji gospodarczej Wielkiej Brytanii i wydarzenia geopolityczne mogą również wpływać na zmienność kursu funta.

Warto zauważyć, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny, a zmienność kursu funta może być również wprowadzana przez niespodziewane wydarzenia i zmienne nastroje inwestorów. Inwestorzy na rynku forex muszą być świadomi tych czynników i analizować aktualne wydarzenia, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie przyszłych zmian kursu funta brytyjskiego jest trudne i obarczone dużym stopniem niepewności, ponieważ na rynek walutowy wpływają liczne czynniki, które mogą się zmieniać w krótkim czasie. Niemniej jednak, istnieją pewne wydarzenia i czynniki, które mogą wpłynąć na funta w najbliższych tygodniach. Oto kilka możliwych scenariuszy dla zmienności kursu funta:

 1. Wydarzenia związane z Brexitem: Nadal będą toczące się negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie przyszłych relacji handlowych po Brexitu. Wynik tych negocjacji może wpłynąć na wartość funta. Powiązane z tym napięcia i niepewność mogą wprowadzać zmienność na rynku.
 2. Dane ekonomiczne: Publikacja danych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie i bilans handlowy, może wpłynąć na funta, ponieważ inwestorzy oceniają kondycję gospodarki brytyjskiej w obliczu trudności spowodowanych pandemią COVID-19.
 3. Polityka monetarna Banku Anglii: Decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej Banku Anglii mogą wpłynąć na wartość funta. W obliczu trudności gospodarczych związanych z pandemią, bank centralny może podjąć dalsze działania w celu złagodzenia polityki, co może wpływać na funta.
 4. Globalna sytuacja: Nastroje na rynkach finansowych, zmienność innych walut i wydarzenia geopolityczne mogą wpłynąć na wycenę funta, szczególnie jako waluty uznawanej za bezpieczną przystań.

Warto pamiętać, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny, a zmienność kursu funta może być wprowadzana przez niespodziewane wydarzenia i nagłe zmiany nastrojów inwestorów. Inwestorzy na rynku forex powinni być świadomi tych czynników i śledzić bieżące wydarzenia oraz analizy ekonomiczne, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Prognozy kursów walutowych są zawsze obarczone pewnym stopniem ryzyka, dlatego ważne jest, aby podejmować inwestycje zgodnie z własnym profilem ryzyka i analizować rynek na podstawie wielu źródeł informacji.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.