Kurs dolara w ostatnim tygodniu 5 – 11 czerwca. Analiza zmienności waluty na przestrzeni lat. Ile trzeba dzisiaj zapłacić za funta?


Wstęp:

Ostatnie miesiące na rynkach finansowych były pełne niespodzianek i dynamicznych zmian. Wydarzenia takie jak pandemia COVID-19, kryzys popandemiczny, napięcia geopolityczne, wojna Rosji z Ukrainą, a także kryzys surowcowy miały znaczący wpływ na globalne rynki i kursy walutowe. W tym kontekście, szczególnie interesującym aspektem jest analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego w minionym tygodniu, od 5 do 11 czerwca. Wiele inwestorów i przedsiębiorstw zastanawia się, jakie były przyczyny i konsekwencje tych ruchów na rynku, oraz jakie prognozy można postawić na przyszłość.

Wydarzenia ostatnich miesięcy wskazują na znaczne wahanie kursów walutowych na całym świecie. Pandemia COVID-19 spowodowała ogromne niepewności gospodarcze i zdrowotne, co wpłynęło na rynek walutowy. Kryzys popandemiczny, który nadal trwa w niektórych regionach, również wywiera presję na kursy walut, ze względu na nierównomierny proces ożywienia gospodarczego.

Dodatkowo, napięcia geopolityczne i konflikty międzynarodowe, takie jak wojna Rosji z Ukrainą, wywołują niepewność na rynkach finansowych. Tego rodzaju wydarzenia polityczne mają wpływ na wartość walut krajowych i mogą prowadzić do gwałtownych ruchów na rynku.

Kryzys surowcowy również odegrał istotną rolę w kształtowaniu zmienności kursów walutowych. Wzrost cen surowców, takich jak ropa naftowa czy metale, może wpływać na gospodarki krajów i ich waluty. Oczekiwania dotyczące podaży i popytu na surowce, a także decyzje polityczne w tej dziedzinie, mają bezpośrednie przełożenie na notowania walut.

W tym kontekście, szczególnie interesującym przypadkiem do analizy jest kurs dolara amerykańskiego. Dolar amerykański jest jedną z najważniejszych walut na świecie i pełni rolę rezerwowej waluty globalnej. W minionym tygodniu obserwowaliśmy dynamiczne zmiany kursu dolara, które mogą być wynikiem wspomnianych wcześniej wydarzeń.

Jakie waluty są najistotniejsze dla gospodarek?

Najistotniejsze waluty dla gospodarek to te, które pełnią ważne role w handlu międzynarodowym, są szeroko akceptowane i wykorzystywane jako rezerwowe waluty przez banki centralne oraz mają duże znaczenie na rynkach finansowych. Oto kilka przykładów takich walut:

 1. Dolar amerykański (USD): Jest to najważniejsza waluta na świecie. Stanowi główny środek płatniczy w międzynarodowym handlu, a także pełni rolę rezerwowej waluty dla wielu krajów. Kurs dolara amerykańskiego ma duże znaczenie dla globalnych rynków finansowych.
 2. Euro (EUR): Euro jest używane przez kraje strefy euro, która obejmuje 19 państw członkowskich Unii Europejskiej. Jako druga najważniejsza waluta na świecie, euro ma wpływ na stabilność finansową Europy i jest powszechnie akceptowane w międzynarodowych transakcjach handlowych.
 3. Jen japoński (JPY): Jest to ważna waluta dla drugiej co do wielkości gospodarki świata – Japonii. JPY jest znaczące na rynkach finansowych, a jego kurs ma wpływ na eksport i import Japonii oraz na globalne rynki walutowe.
 4. Funt szterling (GBP): Funta szterlinga używa się w Wielkiej Brytanii, która jest jednym z największych światowych rynków finansowych. GBP jest ważne dla handlu międzynarodowego oraz dla stabilności gospodarki brytyjskiej.
 5. Frank szwajcarski (CHF): Szwajcaria jest znana ze stabilności gospodarczej i politycznej. CHF jest często uważane za bezpieczną przystań dla inwestorów w okresach niepewności. Jego wartość ma wpływ na rynki finansowe.

Należy jednak zauważyć, że znaczenie poszczególnych walut dla gospodarek może się zmieniać w zależności od czynników ekonomicznych, politycznych i globalnych trendów.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres funta

Jakie są ryzyka związane z handlem walutami?

Handel walutami, podobnie jak każda forma inwestycji, niesie ze sobą pewne ryzyko. Oto kilka głównych ryzyk związanych z handlem walutami:

 1. Ryzyko kursowe: Fluktuacje kursów walutowych mogą prowadzić do straty na wymianie walut. Kursy walutowe są podatne na wpływ wielu czynników, takich jak polityka monetarna, dane ekonomiczne, wydarzenia geopolityczne, a nawet spekulacje rynkowe. Nieprzewidywalność tych czynników może prowadzić do znaczących zmian w wartości walut.
 2. Ryzyko płynności: Rynek walutowy może być narażony na brak płynności w niektórych okresach, zwłaszcza w czasach dużych wahań cen lub niepewności na rynkach finansowych. To może prowadzić do trudności w sprzedaży lub kupnie waluty po pożądanej cenie.
 3. Ryzyko kredytowe: W przypadku transakcji walutowych, w których występuje konieczność udzielenia kredytu, istnieje ryzyko, że druga strona nie wywiąże się z zobowiązań. Może to prowadzić do strat finansowych dla inwestora.
 4. Ryzyko polityczne i geopolityczne: Wydarzenia polityczne, takie jak zmiany rządów, decyzje dotyczące polityki gospodarczej lub konflikty zbrojne, mogą mieć znaczący wpływ na kursy walutowe. Nieprzewidywalność w sferze politycznej może wprowadzić duże wahania w rynku walutowym.
 5. Ryzyko systemowe: W przypadku kryzysów finansowych lub niestabilności na rynkach globalnych, ryzyko systemowe może rozprzestrzeniać się na rynki walutowe. Duże straty na rynkach finansowych mogą prowadzić do gwałtownych zmian w kursach walut.
 6. Ryzyko związane z dźwignią finansową: Handel walutami z wykorzystaniem dźwigni finansowej może zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Inwestorzy muszą być ostrożni przy korzystaniu z dźwigni, ponieważ może ona znacznie zwiększyć ryzyko.

Ważne jest, aby inwestorzy zdawali sobie sprawę z tych ryzyk i stosowali odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem, takie jak stop-loss i dywersyfikacja portfela, aby zminimalizować potencjalne straty. Wskazane jest również uzyskanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia przed rozpoczęciem handlu walutami.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność korony duńskiej

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w porównaniu do korony duńskiej (DKK), warto przejrzeć historyczne dane i wydarzenia, które mogły wpływać na ich kursy.

Zmienność kursu walut zależy od wielu czynników, takich jak polityka monetarna, dane ekonomiczne, sytuacja polityczna czy zmiany w globalnym handlu. Oto kilka wydarzeń, które mogły mieć wpływ na zmienność kursu GBP i DKK w ostatnich latach:

 1. Brexit: Proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, znany jako Brexit, miał ogromny wpływ na kurs funta brytyjskiego. Negocjacje, niepewność i ostateczne porozumienie miały wpływ na wahania kursu funta w stosunku do innych walut, w tym korony duńskiej.
 2. Polityka monetarna: Decyzje podejmowane przez Bank Anglii (Bank of England) i duński Nationalbanken dotyczące stóp procentowych i programów luzowania ilościowego mogą wpływać na kursy walut. Zmiany w polityce monetarnej mogą wpływać na atrakcyjność danej waluty i jej wartość na rynku.
 3. Dane ekonomiczne: Publikacja ważnych danych ekonomicznych, takich jak wskaźniki gospodarcze, dane z rynku pracy czy inflacja, może mieć istotny wpływ na wartość walut. Silne dane gospodarcze mogą wspierać wzrost kursu danej waluty, podczas gdy słabe dane mogą prowadzić do jej osłabienia.
 4. Wydarzenia polityczne: Polityczne wydarzenia w Wielkiej Brytanii i Danii mogą wpływać na kursy walut. Przykłady to wybory, decyzje dotyczące polityki gospodarczej, zmiany rządowe czy negocjacje handlowe. Nieprzewidywalność w polityce może prowadzić do dużych wahań kursów walutowych.
 5. Stabilność finansowa: Wydarzenia na rynkach finansowych, takie jak kryzysy finansowe czy spadki na giełdach, mogą wpływać na zachowanie kursów walut. Inwestorzy często szukają bezpiecznych przystani w okresach niepewności, co może wpływać na kursy walut.

Aby dokładniej przeanalizować zmienność kursu GBP i DKK, warto przejrzeć historyczne notowania i zestawić dane z różnych lat. Wskaźniki zmienności, takie jak średnie kroczące, odchylenie standardowe czy wskaźniki techniczne, mogą pomóc w zrozumieniu stopnia zmienności i trendów na rynku.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2019?


W roku 2019 funt brytyjski (GBP) był narażony na wiele wpływowych wydarzeń, które miały znaczący wpływ na jego kurs. Oto kilka z nich:

 1. Brexit: Negocjacje dotyczące Brexitu były głównym czynnikiem wpływającym na kurs funta w 2019 roku. Wielokrotne opóźnienia, niepewność co do wyniku negocjacji oraz obawy o ewentualny twardy Brexit wywoływały zmienność na rynkach i wpływały na wartość funta.
 2. Wybory parlamentarne: W grudniu 2019 roku odbyły się wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. To było kluczowe wydarzenie, które miało wpływ na kurs funta. Zwycięstwo Partii Konserwatywnej i uzyskanie większości parlamentarnej przez Borisa Johnsona zmniejszyło niepewność polityczną i zwiększyło optymizm rynkowy wokół Brexitu.
 3. Polityka Banku Anglii: Decyzje dotyczące polityki pieniężnej Banku Anglii miały również wpływ na kurs funta w 2019 roku. Wprowadzane zmiany stóp procentowych i programy luzowania ilościowego mogły wpływać na wartość funta w porównaniu do innych walut.
 4. Dane ekonomiczne: Dane makroekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie i sprzedaż detaliczna, miały wpływ na odczucia inwestorów wobec funta. Pozytywne dane gospodarcze mogły wzmacniać funta, podczas gdy słabe dane mogły osłabić jego wartość.

Należy pamiętać, że kurs funta jest również podatny na wpływ ogólnych trendów rynkowych, sentymentu inwestorów i wydarzeń międzynarodowych, które mogą wpływać na relacje międzywalutowe.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Przewidywanie przyszłych ruchów kursu funta jest trudnym zadaniem, ponieważ wiele czynników może wpływać na wartość waluty. Oto kilka możliwych scenariuszy dotyczących zmienności notowań funta w najbliższych tygodniach:

 1. Brexit: Brexit pozostaje kluczowym czynnikiem wpływającym na kurs funta. Wciąż istnieje niepewność co do ostatecznego kształtu umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Jeśli negocjacje i postępy będą wydawać się pozytywne, to funt może się umacniać. Natomiast opóźnienia, trudności lub brak porozumienia mogą wywołać osłabienie funta.
 2. Polityka monetarna: Decyzje Banku Anglii dotyczące polityki pieniężnej mogą wpływać na wartość funta. Jeśli bank centralny zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych lub zaoferuje bardziej zaostrzoną politykę, to funt może się umocnić. Z kolei sygnały o luzowaniu polityki monetarnej mogą prowadzić do osłabienia funta.
 3. Dane gospodarcze: Publikowane dane gospodarcze mogą wpływać na odczucia inwestorów i wartość funta. Jeśli dane wskazują na pozytywne wyniki gospodarcze, takie jak wzrost PKB, spadek bezrobocia czy wzrost sprzedaży detalicznej, to funt może się umocnić. Słabe dane, takie jak spowolnienie gospodarcze lub pogorszenie wskaźników, mogą z kolei prowadzić do osłabienia funta.
 4. Wydarzenia międzynarodowe: Wpływ na kurs funta mogą mieć również wydarzenia międzynarodowe, takie jak decyzje polityczne w innych krajach, dane ekonomiczne z globalnych gospodarek czy rozwój sytuacji geopolitycznych. Niespodziewane zdarzenia mogą wywoływać zmienność na rynkach i wpływać na wartość funta.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.