ESG kontra non-ESG, kryzys energetyczny waży, ale nie zmienia równowagi

Produkty zrównoważonej oszczędności zarządzanej zebrane w kategoriach ESG FIDA przegrały pod względem wydajności z odpowiadającymi im kategoriami spoza ESG, ale tylko od początku roku. A trajektoria od teraz do końca 2022 roku sugeruje więcej niż prawdopodobieństwo wyprzedzenia przez zrównoważonych
Nie jest szczególnie konieczne przypominanie, które i ile wydarzeń, począwszy od początku 2022 r., jest bezpośrednio delegowanych, aby wywrzeć presję na style zarządzania silnie oparte na zrównoważonym rozwoju. Słowo „energia” wystarczy, aby przywołać sektor o ogromnym ciężarze dla gospodarki i finansów, zainwestowany przez czynniki egzogeniczne, które nagle zmieniły jego równowagę.

Resztę zrobiły ruchy banków centralnych i realokacja kapitału na zarządzanie kryzysowe, stawiając wielki znak zapytania na ciągłości planu trwałej transformacji, wprowadzonego zwłaszcza w Europie. Chociaż główny element destrukcyjny, a mianowicie inwazja na Ukrainę przez Rosję, wykazał nieuchronną potrzebę zwrócenia większej uwagi na czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem w perspektywie długoterminowej, zwrócił również uwagę na źródła energii, takie jak węgiel i jądrowy. Niezupełnie to, co było postrzegane przed konfliktem jako zgodne z właściwą polityką ESG.

Co mówią liczby (i jak na nie patrzeć)
Wychodząc od tych przesłanek, warto ocenić, jak kategorie funduszy inwestycyjnych ESG radzą sobie z tymi samymi kategoriami spoza ESG. Operacja, która dzięki większej ilości dostępnych danych i możliwości analizy jest teraz możliwa – wyjaśnia Monica Zerbinati , analityk finansowy FIDA .

„Rozporządzenie”, mówi, „oprócz generowania znacznych obciążeń operacyjnych dla zarządzających aktywami, dostarczyło interesujących środków i narzędzi do jednoznacznego określenia, czym tak naprawdę jest zrównoważona inwestycja, w jaki sposób iw jakiej wysokości”. „Udana próba uporządkowania delikatnego, szerokiego, złożonego i wyartykułowanego tematu, który dobrze poddaje się subiektywnym interpretacjom i dlatego jest trudny do porównania. Tym samym oferta została wzbogacona o nowe klasy aktywów, które FIDA gromadzi w określonych kategoriach produktowych zgodnych z obiektywnymi kryteriami ESG, ale wyspecjalizowanych w określonych obszarach geograficznych – dodaje. „Wspomniane produkty”, precyzuje, „niekoniecznie są nowo wprowadzane na rynek, ale w większości podlegają reklasyfikacji, w świetle poprawek lub uzupełnień polityki inwestycyjnej lub powołania do zrównoważonego rozwoju obecnego od urodzenia”. „Porównanie z odpowiednimi kategoriami spoza ESG jest zatem teraz możliwe i sensowne”, podsumowuje w tej kwestii.

FIDA gromadzi zarządzane produkty oszczędnościowe w jednorodnych kategoriach dla polityki inwestycyjnej oraz innych cech jakościowych i ilościowych. Poniżej analiza przeprowadzona dla FocusRisparmio z porównaniem danych fundamentalnych dotyczących kategorii ESG i non-ESG.

„To, co wyłania się z analizy ilościowej opartej wyłącznie na wynikach bieżącego roku, to słaba tonacja zrównoważonych aktywów, które cierpią na lukę dochodowości w porównaniu z porównywalnymi produktami, choć raczej niewielką i w ostatnich tygodniach, która jest w trakcie zmniejszania”, Mówi Zerbinati w komentarzu do danych przedstawionych w tabeli. „Należy jednak zauważyć”, kontynuuje, „że rozczarowujące wyniki kategorii ESG ograniczają się do ostatniego roku, jeśli nie bieżącego roku”. „Wydłużając horyzont czasowy, możemy zamiast tego docenić godne uwagi wyniki, wyraźnie lepsze od kategorii niezrównoważonych”, podsumowuje.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.